Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
MusicMan
®
MA Soundstation
Portable Stereo Speaker with built-in MP3 player + FM radio
User Manual
Declaration of Conformity: www.technaxx.de/ (in bottom bar “Konformitätserklärung”)
Features
Portable stereo speaker for MP3/4, CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, PSP, mobile phones,
PC/Notebook
Built-in MP3 player and stereo FM radio
Supports USB flash disk and MicroSD memory cards up to 32GB
Several power supplys: Built-in, rechargable lithium-ion 600mAh battery, computer USB
or AC adapter* (*not included)
Protection grille for the speaker cone
Playing time approx. 5–6 hours by medium volume
Lightweight durable aluminum housing
Ideal for traveling, easiest installation, excellent sound quality
Key Functions
POWER
ON / OFF
Switch the key to the ON position to turn on the device. When the
device is on, the blue LED in its base lights. Switch the key to the OFF
position to turn off the device. IMPORTANT: In case no USB flash disk
or no MicroSD card is plugged in, the device works as FM radio
automatically when turned on.
/
(Playback /
Pause)
If musik is played from USB flash disk, MicroSD card or through
Line–IN, press the button /
to pause or to keep on with
playback.
In case the device works as FM radio, press the button /
shortly to start the automatic channel search functon and the automatic
channel storing function.
Press the button /
longer to switch between the USB and
MicroSD mode.
VOL +
(Volume + )
Press the button to increase the volume; Press short the button to
increase the volume step by step; Press long the button to increase the
volume gradually.
VOL –
(Volume – )
Press the button to decrease the volume; Press short the button to
decrease the volume step by step; Press long the button to decrease
the volume gradually.
(Forward)
Press the button to move to next song/track.
(Backward)
Press the button to move to last song/track.
Attention: USB / MicroSD / Line–IN
the last used one has priority.
(In case Line–IN is not recognized by the device, activate it with the button /
.)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technaxx MusicMan MA Soundstation bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technaxx MusicMan MA Soundstation in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info