Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
MusicMan
®
NANO Bluetooth Soundstation BT–X7
User Manual
Declaration of Conformity is under: www.technaxx.de (in bottom bar “Konformitätserklärung”)
Probably the smallest speaker in the world!
Wireless mini speaker with Bluetooth function in a unique design, a nice accessory for a
Smartphone, Tablet PC, computer, etc.
Features
Easy conection with Bluetooth compatible devices (= Pairing)
Built-in hands-free function with built-in microphone
Built-in rechargable Lithium-Polymer 300mAh battery
Playing time approx. 4 hours by medium volume
Bluetooth Version 3.0 with 2W output power
Volume control buttons and ON/OFF button
Ideal for traveling, easy installation, crystal clear sound quality
Charging of the battery
Plug in the MicroUSB cable* (* included) MicroUSB slot of the speaker. Then connect the
USB port to the USB slot of PC or USB 5V 500mAh charging adapter** (**not included).
Charging time is approximately 1.5 hours. While loading, the red LED lights continously.
When the speaker is fully loaded, the red LED turns off. Always fully upload battery, please.
Power ON / OFF:
Press the button at least for 3 seconds.
Bluetooth Connection:
(1) When the speaker is powered on, the red and the blue LEDs are flickering. The speaker
is now ready to pairing (= connect to Bluetooth).
(2) Scan in your Bluetooth compatible devices under Bluetooth settings and you find the
Bluetooth device with the name MusicMan NANO”. Select and connect to your smart
phone. After connected successfully, you will head a short sound, the Blue LED blinks
slowly.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technaxx BT-X7 MusicMan NANO Bluetooth Soundstation bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technaxx BT-X7 MusicMan NANO Bluetooth Soundstation in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info