766919
36
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/38
Pagina verder
Problem Possible cause and solution
Snowy dots, blocking and
interference
If the antenna is located in the fringe area of a television signal where
the signal is weak, the picture may be marred by dots, show blocking
or break-ups. When the signal is extremely weak, it may be necessary
to install a special antenna to improve the reception.
1. Adjust the position and orientation of the indoor/outdoor
antenna.
2. Check the connection of the antenna.
3. Fine tune the channel.
4. Try another channel. Broadcasting failure may happen.
Ghost Ghosts are caused by the television signal following two paths. One
is the direct path, the other is reflected from tall buildings, hills, or
other objects. Changing the direction or position of the antenna may
improve the reception.
Radio frequency interference This interference produces moving ripples or diagonal streaks, and
in some case, loss of contrast in the picture. Find out and remove the
radio interference source.
Playback of video is causing
picture freeze/macro
blocks or similar distortion,
especially on HD content
Read/write speed of your USB device could be too low. Make sure to
use a USB storage device with sufficient speed and space. Pen drives
(USB sticks) may not support sufficient speed.
No signal or weak signal,
intermittent reception
a) Cables might have loosened; moisture might have entered
into cables or connectors, heavy rain at present or heavy
storm at present.
Check the cable connections, LNB and other equipment
connected between the LNB and the receiver, or peak the
dish.
Wait for rain/storm to subside. Ask a local satellite specialist
for advice.
b) The satellite dish is not pointing at the (correct) satellite(s).
Adjust the dish. Ask a local satellite specialist for advice.
c) Satellite dish is too small, trees or buildings in path.
Change to a larger dish or change position of dish.
d) Signal is too strong, dish is oversized.
Connect a signal attenuator to the LNB input. Ask a local
satellite specialist for advice.
Bad picture/blocking error
during heavy rain
Heavy rain will attenuate satellite signals, below a certain level
blocking will occur.
Make sure your dish installation is up to standards to minimize rain
effects. When in doubt, ask a local satellite specialist for advice.
If the TV turns off after
plugging a cable into any
connector
Again, turn on the TV.
NOTE: If the problem persists after these solutions, please contact your local
support centre or send a support mail via our website www.strong.tv.
32
36

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Strong 43FC5433 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Strong 43FC5433 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 2,39 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Strong 43FC5433

Strong 43FC5433 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 38 pagina's

Strong 43FC5433 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 42 pagina's

Strong 43FC5433 Gebruiksaanwijzing - Français - 38 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info