766919
35
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/38
Pagina verder
Video Photo Music Disk Clear history
All Musics
Transcend
NOTE: This menu shows only supported by Smart Player files.
Files with other file extensions may not be displayed, even if they are
saved on the same USB storage device.
9.0 TROUBLESHOOTING
Before calling a service technician, review following information for possible causes and solutions for
the problem you are experiencing. If the TV does not work properly after checking it, please contact
your local service line or STRONG dealer. Alternatively, you can send a support mail via our website
www.strong.tv.
Problem Possible cause and solution
No picture, no sound 1. Check if the fuse or circuit breaker is working.
2. Plug another electrical device into the outlet to make sure it is
working or turned on.
3. The power plug is in bad contact with the outlet.
4. Check the signal source.
No colour 1. Change the colour system.
2. Adjust the saturation.
3. Try another channel. Black-white programme may be
received.
The remote control does not
work
1. Change the batteries.
2. The batteries are not installed correctly.
3. Main power is not connected.
No picture, normal sound 1. Adjust the brightness and contrast.
2. Broadcasting failure may happen.
Normal picture, no sound 1. Press the volume up button to increase the volume.
2. The volume is set to mute, press ! to restore the sound.
3. Change the sound system.
4. Broadcasting failure may happen.
Unorderly ripples on the
picture
It is usually caused by local interference, such as cars, daylight lamps
and hair driers. Adjust the antenna to minimize the interference.
31
English
35

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Strong 43FC5433 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Strong 43FC5433 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 2,39 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Strong 43FC5433

Strong 43FC5433 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 38 pagina's

Strong 43FC5433 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 42 pagina's

Strong 43FC5433 Gebruiksaanwijzing - Français - 38 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info