Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Nederlands
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risiko van brand
of een electrische schok te verlagen.
Open de behuizing niet om elektrocutie te voorkomen. Laat het
toestel alleen nakijken door bevoegd vakpersoneel.
Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte zoals een boekenrek of
inbouwkast.
Om de kans op brand of een elektrische schok te verkleinen, mag u geen
voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat
zetten.
Sluit de netspanningsadapter aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
Als de netspanningsadapter niet normaal functioneert, verbreekt u onmiddellijk
de aansluiting op het stopcontact.
Kenmerken
•DAB (Band-III) digitale radio.
Goed leesbaar LCD-scherm met 2 regels voor tekens.
Eenvoudige bediening voor het selecteren van zenders.
•Drie toetsen voor directe voorkeurzenders.
Slaaptimer en klokweergave.
Aansluiting voor stereohoofdtelefoon.
Kan worden gebruikt op batterijen (LR6 × 4) of netspanning.
Stroombronnen kiezen
De batterijen installeren (zie afbeelding A)
1 Open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat.
2 Plaats vier LR6-alkalinebatterijen (AA-formaat) (niet bijgeleverd)
met de polen in de juiste richting en sluit de klep.
Levensduur van de batterij (uren bij benadering) (JEITA*)
Bij gebruik van DAB
Sony alkaline LR6 (AA-formaat) 9
* Gemeten volgens JEITA-normen (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association). De werkelijke levensduur van de batterij is
afhankelijk van de omstandigheden waaronder het apparaat wordt gebruikt.
De batterijen vervangen
Als de batterijen bijna leeg zijn, wordt het geluid zachter en kan het geluid
vervormen.
Wanneer de batterijen volledig leeg zijn, wordt "E" in het display weergegeven
en wordt het apparaat uitgeschakeld.
Als "E" wordt weergegeven, moet u alle batterijen door nieuwe vervangen. Als
u de batterijen hebt vervangen, drukt u op POWER om de aanduiding uit te
schakelen.
Opmerkingen over het vervangen van de batterijen
•Vervang de batterijen binnen 1 minuut, anders worden de klok, eventuele lijsten
met ontvangbare uitzendingen voor de DAB-zoekfunctie, vooraf ingestelde
favoriete services en alle instellingen opnieuw ingesteld. Als dit gebeurt, moet u
de functies opnieuw instellen.
Als de batterijen worden vervangen terwijl het apparaat is ingeschakeld, kan de
fabrieksinstelling van het apparaat worden hersteld.
Opmerkingen over batterijen
Probeer droge batterijen niet opnieuw op te laden.
•Draag batterijen niet samen met muntstukken of andere metalen voorwerpen.
Als de positieve en negatieve polen van de batterijen per ongeluk in contact
komen met een metalen voorwerp, kan warmte worden geproduceerd.
Als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de
batterijen om beschadiging door batterijlekkage en corrosie te voorkomen.
•Gebruik niet twee verschillende soorten batterijen tegelijk.
Als u de batterijen vervangt, moet u alle batterijen door nieuwe vervangen.
Als de klep van het batterijvak losraakt
(zie afbeelding B)
De klep van het batterijvak is zo ontworpen dat de klep losraakt als deze met veel
kracht wordt geopend. Bekijk de afbeelding als u de klep wilt terugplaatsen.
1 Plaats het rechterscharnier van de klep in de rechteropening van het
apparaat.
2 Plaats het linkerscharnier in de linkeropening van het apparaat.
Netspanning gebruiken (zie afbeelding C)
Sluit de netspanningsadapter (bijgeleverd) stevig aan op de DC IN 6 V-aansluiting
en op een stopcontact.
Opmerkingen over de netspanningsadapter
•Wanneer u het apparaat gebruikt op de interne batterijen, haalt u de
netspanningsadapter uit het stopcontact en de DC IN 6 V-aansluiting.
Controleer of de stekker van de externe stroombron is losgekoppeld voordat u
het apparaat gebruikt.
•Gebruik alleen de bijgeleverde netspanningsadapter van Sony. De polariteit van
de stekkers van andere fabrikanten kan afwijken. Als u de bijgeleverde
netspanningsadapter niet gebruikt, kan dit storingen in het apparaat
veroorzaken.
Ontvangst verbeteren
(zie afbeelding D)
DAB Band-III:
Trek de telescoopantenne uit en pas de lengte en de hoek van de antenne aan voor
de beste ontvangst.
Opmerking
Houd de onderkant van de antenne vast als u de richting van
de antenne wilt aanpassen. De antenne kan worden
beschadigd als u de antenne met te veel kracht verplaatst.
Eerste instelling voor de DAB-
functie
Als de batterijen worden geplaatst of als de netspanningsadapter voor het eerst na
aankoop wordt aangesloten (of nadat het apparaat opnieuw is ingesteld), zoekt
het apparaat automatisch naar ontvangbare uitzendingen en maakt een lijst met
deze uitzendingen.
Als u nogmaals wilt zoeken naar DAB-uitzendingen, of als het apparaat opnieuw
is ingesteld, voert u de volgende procedure uit:
1 Pas de antenne zo nodig aan.
2 Druk op POWER om de radio in te schakelen.
3 Houd AUTO TUNE langer dan 2 seconden ingedrukt.
"INIT INITIALIZE OK?" wordt in het display weergegeven.
4 Druk op PRESET/ENTER.
U hoort geen geluid en "<SCANNING>" wordt in het display weergegeven.
De DAB-zoekfunctie neemt ongeveer 30~90 seconden in beslag. Als de
zoekfunctie is voltooid, ontvangt het apparaat de eerste service die in
alfabetische volgorde is opgeslagen met de DAB-zoekfunctie.
INIT <SCANNING>
Opmerkingen
Als u de handeling niet binnen 65 seconden uitvoert, wordt de eerste
zoekfunctie geannuleerd.
Als er geen uitzendingen worden gevonden door de DAB-zoekfunctie, wordt
"SIGNAL NOT FOUND" in het display weergegeven.
SIGNAL NOT FOUND
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling
van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact
op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Met alle vragen over of eventuele problemen met het apparaat kunt u
terecht bij de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Problemen oplossen
Als het probleem blijft optreden nadat u de volgende controles hebt uitgevoerd,
moet u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Het display is gedimd of er wordt geen aanduiding weergegeven.
Het apparaat wordt gebruikt bij zeer hoge of lage temperaturen of op een zeer
vochtige plaats.
Het geluid is erg zwak of wordt onderbroken, of de ontvangst is niet
goed.
Als u zich in een gebouw bevindt, plaatst u het apparaat in de buurt van een
raam.
Een service kan niet worden ontvangen wanneer er op een PRESET-
toets wordt gedrukt.
De service is niet ingesteld.
Er is een andere service ingesteld. Stel de service opnieuw in.
De vooraf ingestelde services kunnen opnieuw worden ingesteld als er een
onderhoudstaak is uitgevoerd.
Noteer de instellingen voor het geval u de instellingen opnieuw moet opgeven.
Technische gegevens
Tijdsweergave
Verenigd Koninkrijk 12-uurs systeem
Andere landen/regio’s 24-uurs systeem
Frequentiebereik
Band Frequentie
DAB (Band-III) 174,928 – 239,200 MHz
Frequentietabel voor DAB (Band-III) (MHz)
Nr. Kanaal Frequentie Nr. Kanaal Frequentie
15A 174,928 20 9D 208,064
25B 176,640 21 10A 209,936
35C 178,352 22 10B 211,648
45D 180,064 23 10C 213,360
56A 181,936 24 10D 215,072
66B 183,648 25 11A 216,928
76C 185,360 26 11B 218,640
86D 187,072 27 11C 220,352
97A 188,928 28 11D 222,064
10 7B 190,640 29 12A 223,936
11 7C 192,352 30 12B 225,648
12 7D 194,064 31 12C 227,360
13 8A 195,936 32 12D 229,072
14 8B 197,648 33 13A 230,784
15 8C 199,360 34 13B 232,496
16 8D 201,072 35 13C 234,208
17 9A 202,928 36 13D 235,776
18 9B 204,640 37 13E 237,488
19 9C 206,352 38 13F 239,200
Luidspreker:
Ongeveer 7,7 cm in diameter, 8
Uitgangsvermogen:
0,3 W (bij 10% harmonische vervorming)
Uitgangsaansluiting:
i (hoofdtelefoon) aansluiting (ø 3,5 mm, stereomini-aansluiting)
Stroomvereisten:
6 V gelijkstroom, vier LR6-alkalinebatterijen (AA-formaat)
Externe voedingsbron:
DC IN 6 V
Afmetingen:
Ongeveer 189 × 102,8 × 37,9 mm (b/h/d) inclusief uitstekende delen en
bedieningselementen
Gewicht:
Ongeveer 486 g inclusief batterijen
Bijgeleverd accessoire:
Netspanningsadapter (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens zijn voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
2-698-587-31(2)
DAB DIGITAL
RADIO
Gebruiksaanwijzing
Manual de instruções
XDR-S50
Printed on 100% recycled
paper using VOC (Volatile
Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.
© 2006 Sony Corporation Printed in China
Favoriete services vooraf
instellen
U kunt services op twee manieren vooraf instellen, namelijk met directe
voorkeuren en met de instelmodus.
U kunt 10 services vooraf instellen, waaronder 3 services die kunnen worden
opgeslagen onder de toetsen voor directe voorkeuren (PRESET 1 3).
U kunt drie willekeurige vooraf ingestelde services instellen als directe
voorkeuren, die onmiddellijk kunnen worden opgeroepen met een druk op een
van de toetsen PRESET 1 3. Voor uw gemak kunt u services die u vaak
gebruikt, instellen als directe voorkeuren.
Services vooraf instellen
Vooraf instellen met directe voorkeuren
1 Voer stap 1 tot en met 3 uit van "Bediening van de radio" en stem
handmatig af op de service die u wilt instellen.
2 Houd een van de PRESET-toetsen (PRESET 1 3) langer dan
2 seconden ingedrukt.
U hoort een pieptoon en "STORED" wordt één seconde in het display
weergegeven, waarna de service is opgeslagen.
Vooraf instellen met de instelmodus
1 Voer stap 1 tot en met 3 uit van "Bediening van de radio" en stem
handmatig af op de service die u wilt instellen.
2 Houd PRESET/ENTER langer dan 2 seconden ingedrukt.
Het componentlabel en het voorinstelnummer worden in het display
weergegeven.
3 Draai U/u om het nummer te selecteren waaronder u de favoriet
wilt opslaan en druk op PRESET/ENTER.
"STORED" wordt één seconde in het display weergegeven, waarna de service
is opgeslagen.
Opmerkingen
Herhaal deze procedure als u nog een service wilt instellen.
Als u de ingestelde service wilt wijzigen, stemt u af op de gewenste service en
herhaalt u stap 2 en 3. De nieuwe service vervangt de vorige service.
Afstemmen op een vooraf ingestelde service
Directe voorkeuren
Druk op een van de PRESET-toetsen (PRESET 1 3) waaronder
de gewenste service is opgeslagen.
Instelmodus
1 Druk herhaaldelijk op TUNE MODE tot "
P
" in het display
wordt weergegeven.
2 Draai U/u om de gewenste favoriete service te selecteren.
Opmerking
Als u de bovenstaande procedure niet binnen 65 seconden uitvoert tijdens een
bewerking, wordt de huidige modus geannuleerd.
Een vooraf ingestelde service verwijderen
1 Voer de procedure bij "Afstemmen op een vooraf ingestelde
service" uit en stem af op de service die u wilt verwijderen.
2 Houd PRESET/ENTER langer dan 4 seconden ingedrukt.
"DELETE OK?" wordt in het display weergegeven.
3 Druk op PRESET/ENTER.
Wanneer de vooraf ingestelde service is verwijderd, wordt de vooraf
ingestelde service ontvangen die voorafgaat aan de verwijderde service.
Opmerking
Als u tijdens de procedure het verwijderen wilt annuleren, drukt u op DISPLAY.
De vooraf ingestelde service waarop in stap 1 is afgestemd, wordt ontvangen.
Overige handige functies
De slaaptimer instellen
U kunt in slaap vallen terwijl u naar de radio luistert met de ingebouwde
slaaptimer. Hiermee wordt de radio na een ingestelde tijdsduur automatisch
uitgeschakeld.
1 Druk op SLEEP.
"SLEEP" en de timerinstelling worden weergegeven.
SLEEP 60
Als u op SLEEP drukt wanneer het apparaat is uitgeschakeld, wordt het
apparaat ingeschakeld.
2 Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste instelling voor de
slaaptimer te selecteren.
Wanneer u op de toets drukt, wordt de tijdsduur voor de instelling als volgt
gewijzigd:
60 45 1530 OFF
U hoort twee korte pieptonen wanneer het display terugkeert naar "SLEEP 60".
Ongeveer 3 seconden nadat u de tijdsduur hebt ingesteld, wordt "
SLEEP
" in het
display weergegeven.
Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als de tijdsduur is verstreken.
De instelling voor de slaaptimer wijzigen
Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste instelling voor de slaaptimer te
selecteren. U kunt dit zelfs doen als de slaaptimer al is geactiveerd.
De slaaptimer uitschakelen
Druk op POWER om het apparaat uit te schakelen voordat de ingestelde
tijdsduur is verstreken of druk herhaaldelijk op SLEEP om in stap 2 de
slaaptimer in te stellen op "SLEEP OFF".
"
SLEEP
" verdwijnt uit het display.
Luisteren met een hoofdtelefoon (niet
bijgeleverd)
Sluit de hoofdtelefoon aan op de i (hoofdtelefoon) aansluiting. Het geluid wordt
niet uitgevoerd via de luidspreker.
Het LCD-scherm verlichten
Druk op LIGHT om de achtergrondverlichting in te stellen op aan of uit.
Opmerkingen
De eerste keer dat u het apparaat inschakelt terwijl u het gebruikt op
netspanning, is de achtergrondverlichting ingesteld op aan (standaard).
Wijzigingen in deze instelling worden opgeslagen.
•Wanneer u het apparaat op batterijen gebruikt, wordt de achtergrondverlichting
automatisch uitgeschakeld als er 30 seconden geen handeling wordt uitgevoerd.
Het display wijzigen
De displaymodus wijzigen
Druk op DISPLAY. De geselecteerde displaymodus blijft ongewijzigd, zelfs als
u het apparaat uit- en inschakelt of de band wijzigt.
Een dynamisch label kan maximaal 128 tekens bevatten. PTY-, service- en
ensemblelabels kunnen maximaal 16 tekens bevatten.
Wanneer u op DISPLAY drukt, wordt de onderste regel in het display als volgt
gewijzigd:
BETA 1
EUROPEAN EQUITIE
BETA 1
NEWS
BETA 1
SIGNAL LEVEL:100
BETA 1
BETA 1
BETA 1
BIT RATE:192kbps
BETA 1
BETA DIGITAL ONE
BETA 1
AM 11:55
BETA 1
12B 225.648MHz
PTY-label
Servicelabel
Ensemblelabel
Frequentie
Dynamisch label
Signaalniveau
Bitsnelheid
Klok
Als u U/u draait om de service te wijzigen, wordt het display niet gewijzigd.
Opmerkingen
Als er geen servicelabel beschikbaar is, wordt er geen bericht weergegeven.
Is er geen dynamisch label beschikbaar, dan wordt "<NO DLS>" weergegeven.
Uitgerekt display
Terwijl een componentlabel wordt weergegeven op de eerste regel van het
display, houdt u DISPLAY langer dan 2 seconden ingedrukt. Het display wordt
uitgerekt.
BETA 1
Wanneer u op DISPLAY drukt terwijl de eerste regel uitgerekt wordt
weergegeven, wordt de inhoud als volgt gewijzigd:
Componentlabel t Dynamisch label t PTY-label t Servicelabel t
Ensemblelabel t Frequentie t Klok t Bitsnelheid t Signaalniveau t
Componentlabel
Als u DISPLAY langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, wordt het normale
display hersteld.
PTY (programmatype)
Met deze functie wordt het programmatype van services in de DAB-band
aangegeven, zoals NEWS en SPORTS in de PTY-lijst.
Als de ontvangen service het programmatype niet uitzendt, wordt
"
NO PTY Data
" weergegeven.
Programmatype Display
Niet opgegeven None
Nieuws News
Actualiteiten Current Affairs
Informatie Information
Sport Sport
Educatieve programma’s Education
Toneel Drama
Cultuur Cultures
Wetenschap Science
Diversen Varied Speech
Popmuziek Pop Music
Rockmuziek Rock Music
Easy Listening Easy Listening
Licht klassiek Light Classics M
Klassiek Serious Classics
Overige muziek Other Music
Weerberichten Weather & Metr
Financiën Finance
Kinderprogramma’s Children’s Progs
Sociale zaken Social Affairs
Religie Religion
Phone In Phone In
Reizen Travel & Touring
Ontspanning Leisure & Hobby
Jazzmuziek Jazz Music
Countrymuziek Country Music
Nationale muziek National Music
Oldies Oldies Music
Folkmuziek Folk Music
Documentaires Documentary
Per ongeluk bedienen
voorkomen
— De functie HOLD
Met deze functie kunt u voorkomen dat de radio per ongeluk wordt ingeschakeld
of dat de radioservicefrequentie per ongeluk wordt gewijzigd. Schuif HOLD in
de richting van de pijl. Wanneer u op een toets drukt, knippert "<HOLD>" 3
seconden en worden de toetsen op de radio uitgeschakeld.
Als u deze functie wilt annuleren, schuift u HOLD in de tegenovergestelde
richting van de pijl.
Het apparaat opnieuw
instellen (zie afbeelding E)
Druk met een puntig voorwerp op deze toets als de radio niet meer goed
functioneert.
De klokinstellingen en de vooraf ingestelde services worden teruggezet op de
fabrieksinstellingen.
Voorzorgsmaatregelen
•Gebruik het apparaat alleen op de stroombronnen die bij "Technische
gegevens" worden vermeld. Als u het apparaat op batterijen wilt gebruiken,
moet u vier LR6-alkalinebatterijen (AA-formaat) gebruiken. Wilt u het apparaat
op netspanning gebruiken, dan moet u alleen de bijgeleverde
netspanningsadapter gebruiken. Gebruik geen andere netspanningsadapters.
Het apparaat blijft onder (net) spanning staan zolang de stekker in het
stopcontact zit, ook al is het apparaat zelf uitgeschakeld.
•Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen 0ºC en 40ºC. Als u het apparaat
gebruikt bij een temperatuur die hoger is dan dit bereik, kunnen cijfers in het
display worden weergegeven die niets te maken hebben met de frequentie die
wordt ontvangen. Gebruikt u het apparaat bij een temperatuur die lager is dan
dit bereik, dan kunnen de weergegeven cijfers heel langzaam worden gewijzigd.
(Als u het apparaat weer gebruikt bij de aanbevolen temperaturen, verdwijnen
deze problemen. Het apparaat wordt hierdoor niet beschadigd.)
Het naamplaatje met de werkspanning, enzovoort, bevindt zich aan de
onderkant van het apparaat.
Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, vocht,
zand, stof of mechanische schokken. Laat het apparaat niet achter in een auto
die in de zon geparkeerd staat.
Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet u de
netspanningsadapter loskoppelen en de batterijen verwijderen. Laat het
apparaat nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u het verder gebruikt.
In voertuigen of gebouwen wordt het radiosignaal wellicht moeilijk of met ruis
ontvangen. Zet het apparaat in de buurt van een raam.
Er wordt een krachtige magneet gebruikt in de luidsprekers, dus u moet
creditcards met magnetische codering en horloges die met de hand moeten
worden opgewonden, uit de buurt van het apparaat houden. Anders kunnen deze
voorwerpen worden beschadigd door de magneet.
•Gebruik een zachte doek die is bevochtigd met een mild zeepsopje om de
behuizing van het apparaat te reinigen.
A B
D
1
2
C
E
RESET-toets
SLEEP
POWER
HOLD
TUNE MODE AUTO TUNE
PRESET / ENTER
SC
1 23
BETA 1
EUROPEAN EQUITIE
DSPL
CLOCK
LIGHT
DC IN 6V
POWER
Hoofdtelefoon-
aansluiting
VOL
PRESET 1, 2, 3
AUTO TUNESLEEP
SCTUNE MODE
PRESET/ENTER
U/u-regelaar
DC IN 6V
HOLD
LIGHT
DISPLAY
CLOCK
Netspanningsadapter
(bijgeleverd)
DC IN 6V
Antenne
Plaats eerst de E-pool
van de batterij in het vak.
LR6 (AA-formaat) × 4
•Wilt u de DAB-zoekfunctie halverwege annuleren, dan drukt u op AUTO
TUNE. Eventuele services die worden ontvangen voordat u de zoekfunctie
annuleert, worden toegevoegd aan de lijst met ontvangbare services.
Als de batterijen gedurende enige tijd niet in het apparaat zijn geplaatst, wordt
de lijst met de ontvangstgeschiedenis gewist. In dit geval moet u de zoekfunctie
nogmaals uitvoeren.
Als u de eerste instelling instelt, worden eventuele DAB-services die zijn
vastgelegd als PRESET, gewist.
Als u het apparaat op een andere locatie wilt gebruiken of als u een nieuwe
service wilt toevoegen na de eerste instelling, drukt u op AUTO TUNE en laat
u de toets los. "FULL <SCANNING>" wordt in het display weergegeven en het
apparaat zoekt automatisch naar ontvangbare services en maakt een lijst met
deze services.
De klok instellen
"AM 12:00" (of "0:00") knippert in het display wanneer de batterijen worden
geplaatst of de netspanningsadapter wordt aangesloten en er voor het eerst na
aankoop of na het opnieuw instellen op POWER wordt gedrukt.
1 Houd CLOCK langer dan 2 seconden ingedrukt om het
instelvenster voor de tijd weer te geven.
2 Draai U (omhoog)/u (omlaag) om "OFF" te selecteren en druk op
PRESET/ENTER.
De aanduiding voor het uur gaat knipperen.
Voorbeeld: 12-uurs systeem.
TIME SET
AM 12:00
3 Draai U/u om het uur in te stellen en druk op PRESET/ENTER.
De aanduiding voor de minuten gaat knipperen.
4 Draai U/u om de minuten in te stellen en druk op PRESET/
ENTER.
De klok gaat lopen en ":" gaat knipperen.
Tips
Als u de huidige tijd snel wilt instellen, draait u U/u en houdt u de regelaar
vast.
•Wilt u de tijd tot op de seconde nauwkeurig instellen, dan past u de minuten aan
in stap 4 en drukt u op PRESET/ENTER om de klok te synchroniseren met
een tijdsignaal (zoals het tijdsignaal van de telefoon).
Het kloksysteem verschilt per model. Bij het 24-uurs systeem duidt "0:00"
bijvoorbeeld op middernacht en duidt "12:00" op twaalf uur ‘s middags.
Opmerkingen
Als u de handeling niet binnen 65 seconden uitvoert terwijl u de klok instelt,
wordt het instellen van de klok geannuleerd.
•Wilt u het instellen van de klok halverwege annuleren, dan drukt u op CLOCK.
Als u de huidige tijd wilt weergeven terwijl een DAB-uitzending wordt
ontvangen, drukt u op DISPLAY. (Zie "Het display wijzigen" voor meer
informatie.)
De functie voor het automatisch aanpassen van
de klok instellen
Met deze functie kan de ingebouwde klok van dit apparaat automatisch worden
gesynchroniseerd met eventuele DAB-gegevens die worden ontvangen.
1 Houd CLOCK langer dan 2 seconden ingedrukt om het
instelvenster voor de tijd weer te geven.
2 Draai U/u om "ON" te selecteren en druk op PRESET/ENTER.
AUTO TIME SET
ON OFF
"
CLOCK ADJ
" gaat branden en de klok wordt aangepast met de DAB-
gegevens die worden ontvangen.
Opmerkingen
Als DAB niet beschikbaar is (afhankelijk van het gebied), kunt u deze functie
uitschakelen.
Is deze functie geactiveerd terwijl u de klok handmatig aanpast, dan wordt de
klok de volgende keer dat er DAB-gegevens worden ontvangen, aangepast.
Bediening van de radio
Het apparaat kan DAB-services ontvangen en de modi ALPHABETICAL,
PRESET en MANUAL zijn beschikbaar.
ALPHABETICAL: opgeslagen services in alfabetische volgorde selecteren.
PRESET: vooraf ingestelde services selecteren. "
P
" wordt in het display
weergegeven.
MANUAL: de frequentie incrementeel aanpassen.
1 Druk op POWER om de radio in te schakelen.
Als het apparaat weer is ingeschakeld, wordt de laatste band waarnaar u hebt
geluisterd, ontvangen.
2 Druk op TUNE MODE om de gewenste modus te selecteren.
Wanneer u op de toets drukt, wordt de modus geschakeld tussen
ALPHABETICAL en PRESET.
Als u wilt overschakelen naar MANUAL, houdt u TUNE MODE langer dan
2 seconden ingedrukt. Druk nogmaals op de toets om terug te keren naar de
vorige modus.
3 Draai U/u om af te stemmen op de gewenste service.
U hoort twee korte pieptonen als het laagste DAB-ensemble wordt ontvangen
tijdens het afstemmen.
4 Regel het volume met VOL.
Opmerkingen over het gebruik van DAB
•Voordat u DAB-uitzendingen kunt ontvangen, moeten er een of meer ensembles
in de lijst worden opgeslagen met de DAB-zoekfunctie. (Zie "Eerste instelling
voor de DAB-functie" voor meer informatie.)
Als er geen services beschikbaar zijn, kunt u alleen de modus MANUAL
selecteren.
•"< NO ENSEMBLE >" wordt weergegeven wanneer het ensemble voor de
geselecteerde service niet kan worden ontvangen.
BETA 1
<NO ENSEMBLE>
Als een geselecteerde service de uitzending beëindigt, wordt het geluid
onderbroken en wordt "
< NO SERVICE >
" weergegeven. In dit geval draait u
de U/u om een andere service te ontvangen.
Informatie over de SC (secundaire component)
Als de geselecteerde primaire component een secundaire component heeft,
knippert "
SC
" in het display.
BETA 4
EUROPEAN EQUITIE
Druk op SC om de gewenste secundaire component te ontvangen. "
SC
" wordt
weergegeven als de secundaire component wordt ontvangen.
Als u U/u draait of op SC drukt, gebeurt het volgende:
ensemble
componenten
services 1
componenten
services 2
services 3
services 4
secundaire componenten A
secundaire componenten B
secundaire componenten
componenten
componenten
U (omhoog) of u (omlaag)
SC
Opmerking
Wanneer de geselecteerde secundaire component is afgelopen, keert het apparaat
automatisch terug naar de primaire component.
Er zijn geen gehalogeneerde vlamvertragende stoffen gebruikt in
de printplaten.
Componentlabel
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony XDR-S50 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony XDR-S50 in de taal/talen: Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 0,36 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sony XDR-S50

Sony XDR-S50 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 2 pagina's

Sony XDR-S50 Gebruiksaanwijzing - English - 2 pagina's

Sony XDR-S50 Gebruiksaanwijzing - Français - 2 pagina's

Sony XDR-S50 Gebruiksaanwijzing - Espanôl - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info