Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/58
Pagina verder
2
PL
Nie należy instalować urządzenia
w miejscach o ograniczonej
przestrzeni, takich jak półki na
książki lub zabudowane szafki.
Aby zredukować ryzyko pożaru,
nie należy przykrywać otworów
wentylacyjnych urządzenia
gazetami, ścierkami, zasłonami itp.
Na urządzeniu nie należy stawiać
otwartych źródeł ognia, takich jak
świeczki.
Aby zredukować ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie należy
narażać urządzenia na kapanie lub
rozbryzgi cieczy, a także nie należy
stawiać na urządzeniu przedmiotów
wypełnionych płynami, takich
jak wazony.
Baterii ani urządzenia z zainstalo-
wanymi bateriami nie należy
narażać na działanie zbyt wysokich
temperatur, na przykład na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, ognia itp.
Aby zapobiec urazom, to urządzenie
musi być prawidłowo zamocowane
do podłogi lub ściany zgodnie
z instrukcjami instalacji.
Tylko do użytku w pomieszczeniach.
UWAGA
Korzystanie z urządzeń optycznych
w tym produkcie może zwiększyć
zagrożenie uszkodzeniem wzroku.
Nie należy próbować demontować
obudowy, ponieważ wiązka
laserowa wykorzystywana w tym
zestawie Blu-ray Disc / DVD Home
Theatre System jest szkodliwa
dla oczu.
Naprawy produktu należy powierzać
wyłącznie wykwalifikowanym
serwisantom.
Niniejsze urządzenie zostało
zaklasyfikowane jako urządzenie
laserowe klasy 3R (CLASS 3R
LASER). Po otwarciu osłony
ochronnej lasera emitowane jest
widzialne i niewidzialne
promieniowanie laserowe, dlatego
należy unikać bezpośredniego
patrzenia na promień lasera.
Oznaczenie jest umieszczone na
osłonie ochronnej lasera wewnątrz
obudowy.
Niniejsze urządzenie zostało
zaklasyfikowane jako urządzenie
laserowe klasy 1 (CLASS 1 LASER).
Odpowiednie oznaczenie znajduje
się z tyłu urządzenia.
Oznaczenie znajduje się na spodzie
obudowy urządzenia.
Pozbycie się
zużytego
sprzętu
(stosowane
w krajach Unii
Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny. Powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu
zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na
środowisko i zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów
pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu
należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego,
ze służbami zagospodarowywania
odpadów lub ze sklepem, w którym
kupiony został ten produkt.
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane
wkrajach Unii
Europejskiej
iwpozostałych
krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie
może być traktowana jako odpad
komunalny.
Symbol ten dla pewnych baterii może
być stosowany w kombinacji
z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb)
są dodawane, jeśli bateria zawiera
więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu.
Odpowiednio gospodarując
zużytymi bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z
tymi odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko
naturalne.
W przypadku produktów, w których
ze względu na bezpieczeństwo,
poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi
stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana,
należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii prosimy
o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu
o bezpiecznym demontażu baterii.
OSTRZEŻENIE
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony BDV-EF220 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony BDV-EF220 in de taal/talen: Polski als bijlage per email.

De handleiding is 3,3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info