Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/58
Pagina verder
3
PL
Zużytą baterię należy dostarczyć do
właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji na temat zbiórki
i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów
lub sklepem, w którym kupiony
został ten produkt.
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje mają zastosowanie
wyłącznie do urządzeń, które
zostały wprowadzone do sprzedaży
w krajach stosujących dyrektywy
Unii Europejskiej.
Producentem tego produktu jest
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Upoważnionym przedstawicielem
producenta w Unii Europejskiej,
uprawnionym do dokonywania
i potwierdzania oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi, jest
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, lub z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.
Środki ostrożności
Niniejsze urządzenie zostało
poddane testom przy użyciu
połączenia kablowego krótszego
niż 3 m i uznane za zgodne
z ograniczeniami określonymi
w dyrektywie EMC.
Źródła zasilania
Urządzenie pozostaje podłączone
do źródła zasilania, dopóki nie
zostanie odłączone od gniazda
ściennego, nawet jeśli zostało
wyłączone przyciskiem zasilania.
Jeżeli urządzenie jest odłączane
od źródła zasilania przez wyjęcie
wtyczki z gniazda ściennego, do
jego podłączania należy używać
łatwo dostępnego gniazda
ściennego. W przypadku
zauważenia nieprawidłowości
w działaniu urządzenia należy
natychmiast odłączyć wtyczkę
od gniazda ściennego.
Informacje o oglądaniu
obrazów 3D
Podczas oglądania obrazów 3D
niektóre osoby mogą odczuwać
dyskomfort (np. przemęczenie
wzroku, zmęczenie lub nudności).
Firma Sony zaleca wszystkim
użytkownikom regularne przerwy
podczas oglądania obrazu 3D.
Długość i częstotliwość przerw zależy
od konkretnej osoby. Każdy musi
sam zdecydować, co jest dla niego
najlepsze. W razie poczucia dyskom-
fortu należy przerwać korzystanie
z tego produktu oraz oglądanie
obrazów 3D, aż dyskom-fort minie.
W razie potrzeby należy skorzystać
z porady lekarza. Należy również
zapoznać się z (i) instrukcją obsługi
wszelkich innych urządzeń
używanych z telewizorem lub płyt
Blu-ray Disc odtwarzanych na
telewizorze, (ii) najnowszymi
informacjami na naszej
stronie internetowej
(http://esupport.sony.com/).
Wzrok małych dzieci (zwłaszcza do
szóstego roku życia) cały czas się
rozwija. Przed oglądaniem obrazów
3D przez dzieci należy skontaktować
się z lekarzem (np. pediatrą lub
okulistą).
Rodzice powinni zwracać uwagę na
to, czy małe dzieci przestrzegają
powyższych zaleceń.
Ochrona przed
kopiowaniem
• Należy pamiętać o zaawanso-
wanych systemach ochrony
zawartości używanych na
nośnikach Blu-ray Disc i DVD.
Systemy te o nazwie AACS
(Advanced Access Content System)
i CSS (Content Scramble System)
mogą wprowadzać ograniczenia
w zakresie odtwarzania, wyjścia
analogowego i podobnych funkcji.
Obsługa produktu i nałożone
ograniczenia mogą zależeć od daty
zakupu. Organizacja zarządzająca
sposobem ochrony AACS może
przyjąć nowe ograniczenia lub
zmienić istniejące także po zakupie
urządzenia przez użytkownika.
• Uwaga dotycząca technologii
Cinavia
Zastosowana w niniejszym
urządzeniu technologia Cinavia
ogranicza możliwość odtwarzania
nieautoryzowanych kopii
niektórych filmów i wideo
produkowanych w celach
handlowych oraz ich ścieżek
dźwiękowych. W przypadku
niedozwolonego użycia
nieautoryzowanej kopii
wyświetlony zostanie stosowny
komunikat, a odtwarzanie lub
kopiowanie będzie przerwane.
Więcej informacji o technologii
Cinavia jest dostępnych w witrynie
centrum informacji
konsumenckich Cinavia,
http://www.cinavia.com. Aby
uzyskać dodatkowe informacje
o technologii Cinavia, należy
wysłać kartę pocztową ze swoim
adresem korespondencyjnym na
adres: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Prawa autorskie i znaki
towarowe
Zestaw wyposażono w dekoder
dźwięku przestrzennego Dolby*
Digital i dekoder formatu DTS**.
* Wyprodukowano na
licencji firmy Dolby
Laboratories.
Dolby oraz symbol
podwójnego D są znakami
handlowymi firmy Dolby
Laboratories.
** Wyprodukowano na mocy
patentów zarejestrowanych
w USA pod numerami:
5 956 674; 5 974 380;
6 226 616; 6 487 535;
7 212 872; 7 333 929;
7 392 195; 7 272 567 i innych
patentów zarejestrowanych
i oczekujących na
zarejestrowanie w Stanach
Zjednoczonych i na całym
świecie. DTS-HD, symbol
oraz nazwa DTS-HD
i symbol łącznie są
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony BDV-EF220 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony BDV-EF220 in de taal/talen: Polski als bijlage per email.

De handleiding is 3,3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info