Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
2
GB
Do not install the appliance in a
confined space, such as a bookcase
or built-in cabinet.
To reduce the risk of fire, do not
cover the ventilation opening of the
apparatus with newspapers,
tablecloths, curtains, etc. Do not
place the naked flame sources such
as lighted candles on the apparatus.
To reduce the risk of fire or electric
shock, do not expose this apparatus
to dripping or splashing, and do not
place objects filled with liquids,
such as vases, on the apparatus.
Do not expose batteries or
apparatus with battery-installed to
excessive heat such as sunshine,
fire or the like.
To prevent injury, this apparatus
must be securely attached to the
floor/wall in accordance with the
installation instructions.
Indoor use only.
CAUTION
The use of optical instruments with
this product will increase eye
hazard. As the laser beam used in
this Blu-ray Disc / DVD Home
Theatre System is harmful to eyes,
do not attempt to disassemble the
cabinet.
Refer servicing to qualified
personnel only.
This appliance is classified as a
CLASS 3R LASER product.
Visible and invisible laser radiation
is emitted when the laser protective
housing is opened, so be sure to
avoid direct eye exposure.
This marking is located on the laser
protective housing inside the
enclosure.
This appliance is classified as a
CLASS 1 LASER product. This
marking is located on the rear
exterior.
The nameplate is located on the
bottom exterior.
Disposal of
Old Electrical
& Electronic
Equipment
(Applicable in
the European
Union and other European
countries with separate
collection systems)
This symbol on the product or on its
packaging indicates that this
product shall not be treated as
household waste. Instead it shall be
handed over to the applicable
collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment.
By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help
prevent potential negative
consequences for the environment
and human health, which could
otherwise be caused by
inappropriate waste handling of
this product. The recycling of
materials will help to conserve
natural resources. For more
detailed information about
recycling of this product, please
contact your local Civic Office,
your household waste disposal
service or the shop where you
purchased the product.
Disposal of
waste
batteries
(applicable in
the European
Union and
other
European countries with
separate collection
systems)
This symbol on the battery or on the
packaging indicates that the battery
provided with this product shall not
be treated as household waste.
On certain batteries this symbol
might be used in combination with
a chemical symbol. The chemical
symbols for mercury (Hg) or lead
(Pb) are added if the battery
contains more than 0.0005%
mercury or 0.004% lead.
By ensuring these batteries are
disposed of correctly, you will help
prevent potentially negative
consequences for the environment
and human health which could
otherwise be caused by
inappropriate waste handling of the
battery. The recycling of the
materials will help to conserve
natural resources.
In case of products that for safety,
performance or data integrity
reasons require a permanent
connection with an incorporated
battery, this battery should be
replaced by qualified service staff
only.
To ensure that the battery will be
treated properly, hand over the
product at end-of-life to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and
electronic equipment.
For all other batteries, please view
the section on how to remove the
battery from the product safely.
Hand the battery over to the
applicable collection point for the
recycling of waste batteries.
For more detailed information
about recycling of this product or
battery, please contact your local
Civic Office, your household waste
WARNING
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony BDV-EF220 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony BDV-EF220 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info