Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
54
GB
Index
Numerics
3D 21
3D Output Setting 38
A
A/V SYNC 28
Attenuate - AUDIO 39
Audio DRC 39
Audio Language 39
Audio Output 39
Audio Return Channel 40
Audio Settings 39
Auto Display 41
Auto Standby 41
B
BD Audio MIX Setting 39
BD Hybrid Disc Playback
Layer 40
BD Internet Connection 40
BD Parental Control 40
BD/DVD Menu Language 39
BD/DVD Viewing Settings 39
BD-LIVE 21
BD-ROM 24p Output 38
BONUSVIEW 21
BRAVIA Sync 32
C
CD 49
Child Lock 34
Cinema Conversion Mode 38
Connection Server Settings 41
Control for HDMI 32, 40
D
DLNA 24, 41
Dolby Digital 29
DTS 29
DVD 49
DVD Aspect Ratio 38
DVD Parental Control 40
DVD-ROM 24p Output 38
E
Easy Initial Settings 42
Easy Network Settings 42
Easy Setup 18, 42
F
FM Mode 30
Front panel 9
Front panel display 10
G
Gracenote Settings 41
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 38
HDMI Deep Colour Output 38
I
Initialize Personal Information
42
Internet content 24
Internet Settings 41
Internet Video Parental Control
40
Internet Video Unrated 40
L
Language Code List 53
M
Media Remote Device
Registration 42
Multiplex broadcast sound 29
Music Settings 40
N
Network Connection
Diagnostics 41
Network Settings 41
Network Update 37
O
OSD Language 40
Output Video Format 38
P
Parental Control Area Code 40
Parental Control Settings 40
PARTY Auto Start 42
Password 40
Pause Mode 38
Play information 22
Playable discs 49
Q
Quick Start Mode 41
R
RDS 31
Rear panel 10
Region code 49
Registered Media Remote
Devices 42
Remote control 11
Renderer Access Control 41
Renderer Set-up 41
Reset to Factory Default
Settings 42
Resetting 42
S
Screen Format 38
Screen Saver 41
Screen Settings 38
SLEEP 33
Slideshow 28
Software License Information
41
Sound Effect 39
Speaker Settings 32, 39
Distance 32
Level 33
Subtitle Language 40
Super Audio CD Playback
Channels 40
Super Audio CD Playback
Layer 40
System Information 41
T
Test Tone 33
TV Screen Size Setting for 3D
38
TV Type 38
U
Update 37
USB 22
W
WEP 17
WPA2-PSK (AES) 17
WPA2-PSK (TKIP) 17
WPA-PSK (AES) 17
WPA-PSK (TKIP) 17
54

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony BDV-EF220 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony BDV-EF220 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info