Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/58
Pagina verder
3
NL
Voor alle andere batterijen
verwijzen we u naar het gedeelte
over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Lever de
batterij in bij het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recycling
van batterijen.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product of deze
batterij, neemt u contact op met
de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval
of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Opmerking voor klanten: de
volgende informatie geldt enkel
voor apparatuur verkocht in landen
waar de EU-richtlijnen van kracht
zijn.
De fabrikant van dit product is
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
De geautoriseerde
vertegenwoordiging voor EMC
en productveiligheid is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de adressen in de afzonderlijke
service- of garantiedocumenten.
Voorzorgsmaatregelen
Dit toestel is getest en conform
bevonden met de beperkingen
zoals vermeld in de EMC-richtlijn
met gebruikmaking van een
verbindingskabel van minder dan
3 meter.
Spanningsbronnen
Het toestel blijft onder spanning
staan zolang de stekker in het
stopcontact zit, ook al is het
toestel zelf uitgeschakeld.
De stekker wordt gebruikt
om het toestel los te koppelen;
verbind het toestel daarom
met een stopcontact waar u
gemakkelijk bij kunt. Als u een
onregelmatigheid in het toestel
opmerkt, trekt u de stekker
onmiddellijk uit het stopcontact.
Opmerking bij het
bekijken van 3D-beelden
Sommige mensen kunnen
ongemakken ervaren (vermoeide
ogen, vermoeidheid of
misselijkheid) bij het bekijken
van 3D-beelden. Sony raadt alle
gebruikers aan regelmatig
rustpauzes in te lassen bij het
bekijken van 3D-beelden. De lengte
en de frequentie van de nodige
rustpauzes variëren van persoon
tot persoon. U moet zelf beslissen
wat voor u het best is. Als u
ongemakken ervaart, dient u het
bekijken van 3D-beelden stop te
zetten tot het ongemak over is.
Raadpleeg indien nodig een dokter.
Raadpleeg eveneens (i) de
gebruiksaanwijzing en/of het
waarschuwingsbericht van
eventuele andere apparaten die
u gebruikt met dit product of Blu-
ray Disc-inhoud die u afspeelt met
dit product, en (ii) onze website
(http://esupport.sony.com/) voor
de recentste informatie. De ogen
van jonge kinderen (vooral jonger
dan zes jaar) zijn nog steeds in
ontwikkeling. Raadpleeg een arts
(bijv. een kinderarts of oogarts)
voor u jonge kinderen 3D-beelden
laat bekijken.
Volwassen dienen ervoor te
zorgen dat jonge kinderen de
bovenstaande aanbevelingen
opvolgen.
Kopieerbeveiliging
Blu-ray Disc- en DVD-media
maken gebruik van geavanceerde
systemen voor kopieerbeveiliging.
Deze systemen, AACS (Advanced
Access Content System) en
CSS (Content Scramble System),
bevatten mogelijk enkele
beperkingen voor weergave,
analoge uitvoer en andere
soortgelijke functies. De
bediening van dit product
en de geldende beperkingen
kunnen variëren afhankelijk van
de aankoopdatum, aangezien de
regulerende instantie van de
AACS de beperkingsregels kan
a
anvullen of wijzigen na de
aankoopdatum.
Cinavia-opmerking
Dit product maakt gebruik van
Cinavia-technologie om het
gebruik van onbevoegde kopieën
van bepaalde commercieel
geproduceerde films en video's en
de muziek daarvan te beperken.
Wanneer ongeoorloofd gebruik
van een onbevoegde kopie wordt
gedetecteerd, wordt een melding
gegeven en wordt het afspelen of
kopiëren onderbroken.
Meer informatie over Cinavia-
technologie vindt u bij het online
consumenteninformatiecentrum
van Cinavia op
http://www.cinavia.com. Voor
meer informatie over Cinavia
per post stuurt u een brief met
uw postadres naar: Cinavia
Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, VS.
Auteursrechten en
handelsmerken
Dit systeem is uitgerust met
Dolby* Digital en het DTS**
Digital Surround System.
* Gefabriceerd onder licentie
van Dolby Laboratories.
Dolby en het dubbele
D-symbool zijn
handelsmerken van
Dolby Laboratories.
** Gefabriceerd onder licentie
onder Amerikaanse
patentnummers: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 en andere
Amerikaanse en
wereldwijde patenten
die uitgegeven of in
behandeling zijn.
DTS-HD, het symbool en
DTS-HD en het symbool
zijn gedeponeerde
handelsmerken van DTS,
Inc.. Dit product bevat
software. © DTS, Inc. Alle
rechten voorbehouden.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony BDV-EF220 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony BDV-EF220 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info