Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/58
Pagina verder
2
NL
Installeer het apparaat niet in een te
kleine ruimte zoals een boekenkast
of een inbouwkast.
Om brand te voorkomen mogen de
ventilatieopeningen van het
apparaat niet worden afgedekt met
kranten, tafelkleedjes, gordijnen
enz. Plaats geen open vlammen,
zoals een brandende kaars, op het
apparaat.
Stel het apparaat niet bloot aan
vocht of water om het risico op
brand of elektrische schokken te
verminderen. Plaats evenmin met
vloeistof gevulde voorwerpen zoals
een vaas op het apparaat.
Batterijen of het apparaat met
geplaatste batterijen mogen niet
worden blootgesteld aan
overmatige warmte zoals zonlicht,
vuur en dergelijke.
Om verwondingen te voorkomen
moet dit apparaat stevig worden
vastgemaakt aan de grond/muur in
overeenstemming met de
installatie-instructies.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
OPGELET
Het gebruik van optische
instrumenten bij dit product
verhoogt het risico op oogletsel. De
laserstraal die wordt gebruikt in dit
Blu-ray Disc/DVD Home Theatre
System is schadelijk voor de ogen.
Probeer de behuizing dus niet uit
elkaar te halen.
Laat alle onderhoud over aan
bevoegd personeel.
Dit apparaat is geclassificeerd als
een laserproduct van klasse 3R.
Wanneer de laserwerende
behuizing wordt geopend,
worden zichtbare en onzichtbare
laserstralen verspreid; zorg er
dus voor dat u nooit rechtstreeks
in deze bron kijkt.
Deze markering vindt u terug op
het onderdeel van het toestel dat
tegen laserstralen is bestand.
Dit toestel is geclassificeerd als
een laserproduct van klasse 1. Deze
aanduiding bevindt zich achteraan
op de buitenkant van het toestel.
Het naamplaatje bevindt zich
onderaan op de buitenkant.
Verwijdering
van oude
elektrische en
elektronische
apparaten
(Toepasbaar
in de Europese Unie en
andere Europese landen
met gescheiden
inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op
de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval
mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier
wordt verwerkt, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen
in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Recycling van
materialen draagt bij aan het
behoud van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt
u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
Verwijdering
van oude
batterijen (in
de Europese
Unie en andere
Europese
landen
met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of
verpakking wijst erop dat de
meegeleverde batterij van dit
product niet als huishoudelijk
afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit
symbool voorkomen in combinatie
met een chemisch symbool. De
chemische symbolen voor kwik
(Hg) of lood (Pb) worden
toegevoegd als de batterij meer
dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood
bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze
af te voeren, voorkomt u voor mens
en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recyclen van
materialen draagt bij aan het
behoud van natuurlijke bronnen.
Wanneer de producten om redenen
van veiligheid, prestaties dan wel
in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met een
ingebouwde batterij vereisen,
dient deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij
op een juiste wijze zal worden
behandeld, dient het product aan
het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt
voor de recycling van elektrisch
en elektronisch materiaal.
WAARSCHUWING
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony BDV-EF220 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony BDV-EF220 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info