Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/71
Pagina verder
3-452-776-21(1)
© 2008 Sony Corporation
Printed in Malaysia
3-452-776-21(1)
Manual de Instruções
Blu-ray Disc / DVD Player
BDP-S350
z
Para obter sugestões, conselhos e informações úteis sobre os produtos e serviços
da Sony, visite: www.sony-europe.com/myproduct
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • na dat ik wat klussen in huis heb gedaan en toen mijn blu-ray disc heb verplaatst en weer geprobeert heb aan te sluiten en een dvd af te laten spelen geeft hij een melding .... deze bediening is op dit moment verboden
  dit heb ik nog niet eerder gehad
  kunt u mij helpen dit probleem op te lossen
  bvd roel
  Gesteld op 26-3-2018 om 12:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hi, ik heb precies hetzelfde... heb je al een oplossing gevonden voor dit wonderlijke fenomeen? Eerder deed hij dezelfde disc’s gewoon Geantwoord op 17-8-2019 om 13:18

   Waardeer dit antwoord (8)Misbruik melden
  • Wij hadden hetzelfde en hebben allerlei kabels verwisseld zonder succes. Op de Sony Blu Ray afstandsbediening zit in het bovendeel in het midden een sterretje met daar omheen pijltjes naar vier richtingen. Alles werkte weer gewoon toen wij op op een van die knoppen drukten; daarvan stond er een verkeerd. Daarna werkte alles weer als vanouds met oude en nieuwe discs. MartinGeantwoord op 19-10-2020 om 21:31

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony BDP-S350 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony BDP-S350 in de taal/talen: Português als bijlage per email.

De handleiding is 3,77 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info