Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
2
1 Brüheinheit
2 Herausnehmbarer
Satzbehälter
3 Herausnehmbare
Abtropfschale
4Tassenrost
5 Abnehmbarer
Wassertank
(Nenninhalt 1,4 Liter)
6 Schwenkbare
Heisswasserdüse
7 Funktionsschalter
Kaffee/Heisswasser
8 Betriebsschalter
Ein/Aus
9 Betriebstem-
peratur-Anzeige
10 Kaffeeauslauf
11 Arretierung der
Brüheinheit
12 Brüheinheit-
Schutzdeckel
13 Wassertankdeckel
1 Unité de chauffage
2 Récipient à marc
extractible
3 Coupelle d’égout-
tement extractible
4 Grille à tasse
5 Réservoir d’eau amo-
vible (Contenance
nominale 1,4 litre)
6 Buse eau chaude
pivotante
7 Commutateur de
fonction café/eau
chaude
8 Commutateur
marche/arrêt
9 Indicateur de tempéra-
ture de fonctionnement
10 Ecoulement du café
11 Dispositif d’arrêt de
l’unité de chauffage
12 Couvercle de protection
de l’unité de chauffage
13 Couvercle du réser-
voir d’eau
1 Gruppo caffè
2Contenitore amovibile
per i fondi
3Vaschetta di sgoccio-
lamento, amovibile
4 Griglia per le tazze
5 Serbatoio amovibile
dell’acqua (1,4 litri)
6 Becco acqua calda,
orientabile
7 Selettore caffè/acqua
calda
8 Interruttore I/0
9 Indicatore temperatura
d’esercizio
10 Becco caffè
11 Blocco del gruppo
caffè
12 Coperchio gruppo
caffè
13 Coperchio serbatoio
acqua
1 Brewing unit
2 Removable coffee
waste container
3 Removable drip tray
4 Cup grille
5 Removable water
tank (nominal con-
tent: 1.4 litres)
6 Swivel Hot water
nozzle
7 Coffee/Hot water
switch
8 On/Off switch
9 Operating temperature
indicator
10 Coffee outlet
11 Brewing unit lock
12 Brewing unit cover
13 Water tank cover
Beschreibung der 1,2,3 SPRESSO
Description du 1,2,3 SPRESSO
Descrizione della 1,2,3 SPRESSO
Description of the 1,2,3 SPRESSO
SOLIS 1,2,3 SPRESSO
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Solis Santos bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Solis Santos in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 0,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info