Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
4. Preparing hot water
For making tea or soup, etc., provided the appliance
is ready to use (the operating temperature indicator is
green) and the water tank is full.
4.1 Set the Coffee/Hot water switch (7) to position 0.
4.2 Place the Hot water nozzle into an empty, heat-
resistant glass or cup (Fig. 3) and turn the
Coffee/Hot water switch (7) from position 0 to
position . Return the Coffee/Hot water
switch to position 0 as soon as you obtain the
required amount of hot water (Fig. 3). Do not
remove glass or cup until the switch has been
successfully returned to its starting position.
WARNING: The Hot water nozzle gets very hot when
hot water is being supplied. Avoid direct skin contact.
Risk of scalding.
5. Care and cleaning
Keeping your SOLIS 1,2,3 SPRESSO clean and well
maintained will ensure optimum coffee quality and
prolong the service life of your appliance.
Always switch your appliance off and unplug at the
mains before cleaning.
5.1 Clean the water tank (5), drip tray (3), cup gril-
le (4) (Fig. 4) and waste coffee container (2)
(Fig. 5) daily using hot water and a nonscou-
ring detergent if need be.
5.2 We recommend cleaning the Brewing unit (1)
on a monthly basis. The Brewing unit is very
easy to remove (Fig. 6):
5.2.1 Remove water tank
5.2.2 Open Brewing unit cover (12). Turn Brewing
unit lock (11) to the left as far as it will go.
5.2.3 Carefully pull the Brewing unit forwards, kee-
ping it level. Clean with hot water only. Dry
Brew-ing unit.
5.2.4 Carefully replace clean Brewing unit, keeping it
level. Ensure that you insert the water connec-
tion at the bottom of the Brewing unit into the
water connection on the appliance (Fig. 6A).
Push Brewing unit backwards and turn the
lock to the right as far as it will go.
5.2.5 Shut the Brewing unit cover and reinsert the
water tank.
6. Descaling
Depending on the hardness of your water supply, the
machine should be descaled regularly (even if you
use a water filter), i.e. every 4–6 months at least. In
areas with very hard water, descaling should be more
frequent.
Descaling should only be carried out using the SOLIS
tablets made especially for the Solis 1,2,3 Spresso
automatic portion machine.
IMPORTANT: Regular descaling helps to prevent
expensive repairs. Damage due to failure to carry out
the required descaling, improper handling or non-
compliance with these descaling instructions is not
covered by the guarantee.
Please note that you must not, under any cir-
cumstances, use vinegar or any other conven-
tional descaling agents containing amidosulfu-
ric acid as these would destroy the plastic
(POM).
Descaling instructions:
6.1 Turn machine on and heat up.
6.2 Add 2 Solis descaling tablets and
1
2
litre of
lukewarm water to the water reservoir.
Leave to stand for approx. 15 minutes until the
tablets have dissolved completely.
6.3 Turn off the main switch
6.4 Turn the function switch (7) on the right-hand
side to Coffee and insert the descaling seal
into the top of the coffee portion slot. Reset the
function switch to 0. The seal should remain
inserted in the machine throughout the desca-
ling and rinsing processes.
6.5 Turn on the main switch
6.6 Place a container under the hot water and cof-
fee nozzle. Briefly turn function switch (7) to
Hot water (approx. 5 sec.), then turn to Coffee.
Allow coffee water to run for approx. 5 sec.
and then turn function switch back to 0. Leave
machine to stand like this for approx. 10 min.
6.7 Repeat procedure once more.
6.8 Use the remaining solution to rinse through the
hot water and coffee duct. Turn the function
switch (7) alternately between Hot water and
Coffee until the water reservoir is empty. Turn
function switch back to 0.
1,2,3 SPRESSO
14
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Solis Santos bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Solis Santos in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 0,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info