Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/43
Pagina verder
1. Introduction
Congratulations on your purchase of this outstanding broadband router.
This product is specifically designed for Small Office and Home Office
needs. It provides a complete SOHO solution for Internet surfing, and is
easy to configure and operate even for non-technical users. Instructions
for installing and configuring this product can be found in this manual.
Before you install and use this product, please read this manual carefully
for fully exploiting the functions of this product.
1.1 Functions and Features
Router Basic functions
Broadband modem and NAT Router
Connects multiple computers to a broadband (cable or DSL) modem or
an Ethernet router to surf the Internet.
Auto-sensing Ethernet Switch
Equipped with a 4-port auto-sensing Ethernet switch.
Printer sharing
Embedded a print server to allow all of the networked computers to
share one printer.
Built-in USB(parallel) host to connect to USB (parallel)printer for printer
sharing
WAN type supported
The router supports some wan types, Static ,Dynamic, PPPOE ,PPTP ,
Dynamic IP with Road Runner.
Firewall
All unwanted packets from outside intruders are blocked to protect your
Intranet.
DHCP server supported
All of the networked computers can retrieve TCP/IP settings automati-
cally from this product.
Web-based configuring
Configurable through any networked computer’s web browser using
Netscape or Internet Explorer.
Virtual Server supported
Enables you to expose WWW, FTP and other services on your LAN to be
accessible to Internet users.
User-Definable Application Sensing Tunnel
User can define the attributes to support the special applications requir-
ing multiple connections, like Internet gaming, video conferencing,
Internet telephony and so on, then this product can sense the applica-
tion type and open multi-port tunnel for it.
DMZ Host supported
Lets a networked computer be fully exposed to the Internet; this func-
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom DC-207 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom DC-207 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info