Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/43
Pagina verder
Macintosh Clients
From your Macintosh, you can access the Internet via the DC-202. The
procedure is as follows.
1. Open the TCP/IP Control Panel.
2. Select Ethernet from the Connect via pop-up menu.
3. Select Using DHCP Server from the Configure pop-up menu. The
DHCP Client ID field can be left blank.
4. Close the TCP/IP panel, saving your settings.
Note:
If using manually assigned IP addresses instead of DHCP, the required
changes are:
Set the Router Address field to the DC-202's IP Address.
Ensure your DNS settings are correct.
Linux Clients
To access the Internet via the DC-202, it is only necessary to set the
DC-202 as the "Gateway".
Ensure you are logged in as "root" before attempting any
changes.
Fixed IP Address
By default, most Unix installations use a fixed IP Address. If you wish to
continue using a fixed IP Address, make the following changes to your
configuration.
Set your "Default Gateway" to the IP Address of the DC-202.
Ensure your DNS (Name server) settings are correct.
To act as a DHCP Client (recommended)
The procedure below may vary according to your version of Linux and X
-windows shell.
5. Start your X Windows client.
6. Select Control Panel - Network
7. Select the "Interface" entry for your Network card. Normally, this will
be called "eth0".
8. Click the Edit button, set the "protocol" to "DHCP", and save this
data.
9. To apply your changes
Use the "Deactivate" and "Activate" buttons, if available.
OR, restart your system.
Internet access
Windows 98/ME/2000
In the Taskbar, click on the Start button and select Settings - Con-
trol Panel - Internet options.
Select the tab page Connections and click on the button Settings.
41

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sitecom DC-207 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sitecom DC-207 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info