622436
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
V2DBR
Handleiding Sistec EM meubelkluis Nederlands
Waarschuwing: Installeer eerst een 9V batterij voordat u het slot sluit!
Om te openen:
Code invoeren, 1-2-3-4-5-6 (code affabriek)
Kluisdeur (binnen 3 seconden) ontgrendelen en openen.
Sluiten:
Deur sluiten en handgreep volledig in dichtpositie draaien. Het slot is gesloten. Ter controle
blokkering testen.
Manipulatieblokkering:
Na viermaal een foute code, is het toetsenbord 5 minuten geblokkeerd. Gedurende deze periode
wordt iedere tien seconden een signaal gegeven. Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer
tweemaal een foute code ingegeven, dan begint de wachttijd opnieuw.
Code wijzigen: bij geopende deur!
“0” Ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende wijziging aan:
- oude code invoeren
- nieuwe code invoeren (dubbeltoon) en nogmaals invoeren. (dubbeltoon)
Bij een invoerfout (lange toon) blijft de oude code actief.
Tweede openingscode
Om te activeren:
“1” ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan;
- managercode invoeren (dubbeltoon)
- tweede code tweemaal invoeren
De tweede code kan op dezelfde manier als de managercode veranderd worden. Met de
managercode kan de tweede code verwijderd worden maar niet omgekeerd)
Om te verwijderen:
“3” ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan;
- managercode invoeren (dubbeltoon)
De tweede code is verwijderd.
Noodstroomvoorziening
Het elektronisch slot van uw Sistec meubelkluis is voorzien van een noodstroomvoorziening. Naast de
toetsen 6 en 9 vindt u twee ‘halve maantjes’. Verwijder de halve maantjes met bijvoorbeeld een
stanleymes.
Na het verwijderen ziet u twee contactpunten van de noodstroomvoorziening. Houdt een 9V
blokbatterij tegen de noodstroomvoorziening en toets uw persoonlijke code in. U kunt nu de kluis
openen zoals u gewend bent. Vervang na het openen van de kluis direct de lege batterij.
User manual Sistec EM furniture safe English
Warning: Please first install a 9V battery before you close the lock!
To open
Enter code: i.e. 1-2-3-4-5-6 (factory code);
unlock door and open. If not opened within 3 seconds, the lock secures automatically.
Locking:
Close door and turn handle fully to closing position. The lock is secured. Control blocking status by
trying to turn handle back.
Manipulation protection:
Entry of four consecutive invalid codes – keypad is blocked for 5 minutes. During this period, the light
flashes every 10 seconds and ant key press causes a long signal. After expiration, entry of two more
invalid codes restarts the 5-minute blocking period.
Change code: with safe door open
Press and hold key “0” until double signal. The light remains on during the following actions.
- enter old code (double signal)
- enter new code (double signal) and repeat new code (double signal)
In case of entry errors (long signal), the old code remains valid.
Second opening code
Activate:
Press and hold key “1” until double signal. The light remains on during the following actions.
- enter manager code
- enter secondary code twice (double signal after each)
The second code can be changed like the Manager code. With the Manager code, the secondary code
can be deleted. This is not possible the other way round.
Delete secondary code:
Press and hold key “3” until double signal. The light remains on during the following actions.
- enter manager code. The secondary code is deleted.
Emergency power supply
The digital lock of your Sistec Furniture safe is supplied with an emergency power supply. Besides
the 6 and 9 buttons, you will see two ‘half moons’. Remove the half moons with for example a
Stanley knife.
After removal you will see two contacts for the emergency power supply. Hold a 9V battery against
the two contacts and enter your personal code. You can now open your safe as before. After opening
the safe, please change the battery as soon as possible.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Sistec-EM

Zoeken resetten

  • Kluis wilde niet meer open. Nieuwe batterij geplaatst. Wil nog steeds niet open. Pieptonen zijn correct. Hoe krijg ik de kluis alsnog open? Gesteld op 2-3-2022 om 20:04

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sistec EM bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sistec EM in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans als bijlage per email.

De handleiding is 0,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info