Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 69 -
Potato gratin
Ingredients
• 750 g waxy potatoes, peeled
• 300 g cream
• 100 g grated cheese with a fat content of 25%
to 30 % fat in dry matter.
• Spices to taste (e.g., salt/pepper)
Use a microwave-proof, round dish with a lid, height
5-6 cm and a diameter of about 22 cm.
Preparation
Cut the potatoes into slices around 3 - 4 mm
thick.
Place around half of the potato slices in the
baking dish in "roofing tile" formation.
Sprinkle the potatoes with around half of the
cheese.
Add half of the spices in addition to approx.
150 g of cream.
Now place the rest of the potato slices in
"roofing tile" formation over the first layer.
Sprinkle the rest of the cheese over the potatoes
and pour the rest of the cream over this.
Sprinkle the remaining spices over the gratin.
Cover the dish with the cover and place it in
the centre of the turntable 3.
Preparation
You will achieve the best results if you alternate
between the convection and microwave functions.
Always wait until the set cooking process has com-
pleted before setting the next process.
1. Microwave 900 W power, 10:00 min.
2. Convection 200°C, 13:00 min.
3. Microwave 900 W power, 10:00 min.
Pre-heating is not required.
Muffins
Ingredients
This recipe yields 10 to 20 muffins.
Baking margarine (80% fat content) or salted
butter
170 g granulated sugar (up to 0.3 mm grain
size)
3 eggs (55-60 g with shell/Size M)
225 g wheat flour
7 g baking powder
0,25 g salt
Preparation
Mix all ingredients well.
Fill the muffin pastry into commercial paper baking
cases (diameter 45 mm, height 28 mm)
Preheat the oven with the convection function to
170°C.
Take note:
Should, due to the number of muffins, multiple
baking operations be necessary, preheating is
required only once.
Distribute the muffins evenly on the turntable 3.
Select the following settings for the baking
process:
Convection 170°C, Duration: 12 Minutes
72

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info