Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 27 -
Magnetron
Inleiding
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw
nieuwe apparaat.
U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig
product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van
dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen
voor veiligheid, gebruik en afvoeren. Maak u ver-
trouwd met alle bedienings- en veiligheidsaan-
wijzingen voordat u het product in gebruik neemt.
Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven
wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef
alle documenten mee als u het product doorgeeft
aan een derde.
Gebruik in overeenstemming
met bestemming
Dit apparaat is bestemd om levensmiddelen op te
warmen en te bereiden volgens de beschreven
procedures.
Elke verandering van het apparaat wordt beschouwd
als niet correct en draagt aanzienlijke risico's voor
ongevallen in zich. De fabrikant aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit
uit gebruik in strijd met de bestemming.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in
privéhuishoudens.
Gebruik het niet bedrijfsmatig, op industrieel gebied
of in laboratoria!
Inhoud van het pakket
Magnetron
Draaiplateau
Grillstandaard
Gebruiksaanwijzing
Beknopte informatie (2 stuks)
Apparaatbeschrijving
Afbeelding A:
1 Display
2 Deuropenertoets
3 Draaiplateau
4 Rollen
5 Ventilatiesleuf
Afbeelding B:
6 Toets Magnetron
7 Toets Grill
8 Toets Combinatie magnetron - grill
9 Toets Combinatie magnetron - hetelucht
0 Toets Hetelucht
q Toets Klok
w Toets TIMER (kookwekker)
e Toets Stop/kinderbeveiliging
r Draaiknop/toets Start/snelstart
Afbeelding C:
t Grillstandaard
Technische gegevens
Nominale spanning: 230 - 240 V
~
,
50 Hz
Maximaal opgenomen vermogen
Magnetron: 1400 W
Grill: 1500 W
Hetelucht: 1950 W
Maximaal afgegeven vermogen
Magnetron: 900 W +/- 10%
Frequentie magnetron: 2450 MHz
30

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info