Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
- 8 -
Verwenden Sie beim Erhitzen in der Mikro-
welle keine Erzeugnisse aus Recyclingpapier.
Diese können winzige Metallfragmente enthal-
ten, die Funken und/oder Brände erzeugen
können.
Es empfiehlt sich eher rundes/ovales Geschirr
statt eckiges/längliches, da Speisen im Eck-
bereich leicht verkochen.
Die nachstehende Liste versteht sich als allgemei-
ne Hilfe für die Wahl des korrekten Geschirrs.
Kochgeschirr
Mikro-
welle
Grill
Heiß-
luft
Kombi-
nation
Hitzebeständi-
ges Glas
Ja Ja Ja Ja
Nicht hitzebe-
ständiges Glas
Nein Nein Nein Nein
Hitzebeständi-
ge Keramik
Ja Ja Ja Ja
Mikrowellen-
geeignetes
Plastikgeschirr
Ja Nein Nein Nein
Küchenpapier Ja Nein Nein Nein
Metalltablett/
-platte
Nein Ja Ja Nein
Grillständer Nein Ja Ja Nein
Alufolie &
Folienbehälter
Nein Ja Ja Nein
Brandgefahr!
Benutzen Sie niemals den Grillständer oder andere
metallische Gegenstände, wenn Sie die Mikrowelle
im Mikrowellenbetrieb oder im Kombinations-
Garvorgang verwenden. Metall reflektiert die
Mikrowellenstrahlung und führt so zu Funkenbil-
dung. Das kann zu einem Brand führen und das
Gerät irreparabel beschädigen!
Erste Inbetriebnahme
Gerät aufstellen
Brandgefahr!
Diese Mikrowelle ist nicht für den Einbau in einen
Küchenschrank geeignet. In geschlossenen
Schränken ist die Belüftung des Gerätes nicht ausrei-
chend gewährleistet. Das Gerät kann beschädigt
werden und es besteht die Gefahr eines Brandes!
Wählen Sie eine ebene Fläche, die genug
Abstand für die Be- und Entlüftung des Gerätes
lässt:
Halten Sie zwischen Gerät und den angren-
zenden Wänden einen Mindestabstand von
10 cm unbedingt ein. Stellen Sie sicher,
dass sich die Tür der Mikrowelle einwandfrei
öffnen lässt.
Halten Sie über der Mikrowelle einen Abstand
von mindestens 20 cm.
Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker
problemlos zugänglich ist, damit er im Fall von
Gefahren mühelos erreicht und gezogen
werden kann.
Entfernen Sie nicht die Füße unter dem Mikro-
wellengerät.
Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze 5. An-
dernfalls kann es zu Beschädigungen des Ge-
räts kommen.
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Gebruiksaanwijzing - Français - 100 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info