Siemens Gigaset AL 170 Draadloze DECT telefoons | 0,83 mb | Nederlands14
AL170-AL175 (AL180/AL185) / NDL / A31008-M2003-M141-1-5419 / main.fm / 15.04.2009
Garantie
Gigaset Communications verleent de consument
een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te
rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs
hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de
garantietermijn zal Gigaset Communications
Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn
van materiaal- en/of productiefouten kosteloos
repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In
dit geval kan contact worden opgenomen met de
Gigaset Communications Nederland B.V. Klanten
-
service, alwaar de reparatie dient te worden aan-
gemeld. Bij de Klantenservice worden een zoge-
naamd RMA-nummer (Return Material Authorisa-
tion) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de
consument wordt verzocht het product aan Giga
-
set Communications Nederland B.V. ter reparatie
aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen
rekening zijn.
Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's
wordt maximaal zes maanden garantie verleend.
De garantie vervalt indien:
Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het
toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset
Communications Nederland B.V. zonder haar
schriftelijke toestemming;
Het toestel naar het oordeel van Gigaset Com-
munications Nederland B.V. is verwaarloosd
dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is
gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of
er sprake is van normale slijtage;
Er sprake is van onjuiste toepassing van deze
gebruiksaanwijzing;
Typenummers en/of serienummers en/ of
garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/
of veranderd;
Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfac-
tuur zijn aangebracht;
Door verkeerd inleggen en/of lekkage van ver-
vangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of
door gebruik van niet voorgeschreven accu's
(oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
Defecten zijn ontstaan door het niet volgens
voorschriften aansluiten en/of installeren van
de (goedgekeurde) zaken;
Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwij-
kende omgevingscondities, voor zover derge-
lijke condities zijn aangegeven;
Defecten zijn ontstaan door overige van bui-
tenaf komende oorzaken;
De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbro-
ken.
De garantietermijn wordt niet verlengd of ver-
nieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamhe-
den, met dien verstande dat de garantie op uitge-
voerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.
Als dit product niet door een geautoriseerde dealer
is verkocht, wordt geen kostenloze service op de
onderdelen en/of reparatie gegeven.
Wettelijke aanspraken van de consument, waaron-
der tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens
de verkoper, worden door deze garantie noch uit
-
gesloten, noch beperkt.
Deze garantie wordt verleend door:
Gigaset Communications Nederland B.V.
Menu-overzicht
Uw toestel beschikt over een groot aantal functies.
U heeft toegang tot deze functies via menu’s.
In de ruststand van het toestel selecteert u als
volgt een functie:
MENU indrukken (menu openen),
met de toetsen
t en v bladeren naar de
gewenste functie en bevestigen met
OK.
Terug naar de ruststand:
Toets a lang indrukken.
In plaats van een functie te selecteren met de toet-
sen t en v kunt u ook de cijfercombinatie invoe-
ren die in het menu-overzicht voor de functie staat.
Voorbeeld voor het instellen van datum en tijd:
MENU ¢ 4 1 ¢ OK
1 Wekker
1-1 Activeren Wekker in-/uitschakelen
1-2 Wektijd Notatie van de invoer: UUMM
Vorige 9 10 11 12 13 14 15 16 Volgende

Siemens Gigaset AL 170 handleiding


Draadloze DECT telefoons

Aantal vragen:40
Aantal antwoorden:5

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle Siemens handleidingen


Contact opnemen met Siemens

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2016 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Siemens Gigaset AL 170 Draadloze DECT telefoons bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Siemens Gigaset AL 170 in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.