Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
14
AL170-AL175 (AL180/AL185) / NDL / A31008-M2003-M141-1-5419 / main.fm / 15.04.2009
Garantie
Gigaset Communications verleent de consument
een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te
rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs
hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de
garantietermijn zal Gigaset Communications
Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn
van materiaal- en/of productiefouten kosteloos
repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In
dit geval kan contact worden opgenomen met de
Gigaset Communications Nederland B.V. Klanten
-
service, alwaar de reparatie dient te worden aan-
gemeld. Bij de Klantenservice worden een zoge-
naamd RMA-nummer (Return Material Authorisa-
tion) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de
consument wordt verzocht het product aan Giga
-
set Communications Nederland B.V. ter reparatie
aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen
rekening zijn.
Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's
wordt maximaal zes maanden garantie verleend.
De garantie vervalt indien:
Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het
toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset
Communications Nederland B.V. zonder haar
schriftelijke toestemming;
Het toestel naar het oordeel van Gigaset Com-
munications Nederland B.V. is verwaarloosd
dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is
gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of
er sprake is van normale slijtage;
Er sprake is van onjuiste toepassing van deze
gebruiksaanwijzing;
Typenummers en/of serienummers en/ of
garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/
of veranderd;
Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfac-
tuur zijn aangebracht;
Door verkeerd inleggen en/of lekkage van ver-
vangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of
door gebruik van niet voorgeschreven accu's
(oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
Defecten zijn ontstaan door het niet volgens
voorschriften aansluiten en/of installeren van
de (goedgekeurde) zaken;
Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwij-
kende omgevingscondities, voor zover derge-
lijke condities zijn aangegeven;
Defecten zijn ontstaan door overige van bui-
tenaf komende oorzaken;
De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbro-
ken.
De garantietermijn wordt niet verlengd of ver-
nieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamhe-
den, met dien verstande dat de garantie op uitge-
voerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.
Als dit product niet door een geautoriseerde dealer
is verkocht, wordt geen kostenloze service op de
onderdelen en/of reparatie gegeven.
Wettelijke aanspraken van de consument, waaron-
der tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens
de verkoper, worden door deze garantie noch uit
-
gesloten, noch beperkt.
Deze garantie wordt verleend door:
Gigaset Communications Nederland B.V.
Menu-overzicht
Uw toestel beschikt over een groot aantal functies.
U heeft toegang tot deze functies via menu’s.
In de ruststand van het toestel selecteert u als
volgt een functie:
MENU indrukken (menu openen),
met de toetsen
t en v bladeren naar de
gewenste functie en bevestigen met
OK.
Terug naar de ruststand:
Toets a lang indrukken.
In plaats van een functie te selecteren met de toet-
sen t en v kunt u ook de cijfercombinatie invoe-
ren die in het menu-overzicht voor de functie staat.
Voorbeeld voor het instellen van datum en tijd:
MENU ¢ 4 1 ¢ OK
1 Wekker
1-1 Activeren Wekker in-/uitschakelen
1-2 Wektijd Notatie van de invoer: UUMM
14
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Siemens Gigaset AL 170 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Siemens Gigaset AL 170 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info