Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
1
AL170-AL175 (AL180/AL185) / NDL / A31008-M2003-M141-1-5419 / Overview.fm / 15.04.2009
Gigaset AL170/AL175
±V
11.12. 11:56
INT MENU
h
1 Laadniveau van
de batterijen
2 Antwoordapparaat-
symbool (alleen AL175)
3Displaytoetsen
4 Berichtentoets
knippert: nieuwe
berichten aanwezig
5 Telefoonboek-toets
6 Navigatietoets (u)
7Verbindingstoets
8 Verbreek- en
aan/uit-toets
9 Belsignaal aan/uit
(lang indrukken
In de ruststand)
10 Toetsblokkering aan/uit
(lang indrukken)
11 R-toets
- ruggespraak (flash)
- kiespauze
(lang indrukken)
12 Microfoon
13 "Microfoon uit"-toets
Overzicht van het basisstation
Basisstation AL175
Basisstation AL170
76
5
12
3
4
1
10
2
3
5
7
4
6
8
12
1
Overzicht van de handset
11
13
9
1 Aanmeld-/paging-toets:
Handsets zoeken (kort indrukken, "paging"
¢ pagina 10)
Handsets aanmelden (lang indrukken
¢ pagina 10).
2 Aan/uit-toets: Antwoordapparaat in- en uitschakelen.
Brandt: antwoordapparaat is ingeschakeld.
Knippert: Ten minste één nieuw bericht opgeslagen of er wordt
op dit moment een bericht opgenomen.
Knippert gedurende ongeveer 4 seconden zeer snel:
Het geheugen is vol.
3 Volumetoetsen: ( = zachter; + = harder)
Tijdens het beluisteren van berichten: Volume van spraak wijzigen.
Tijdens het overgaan: Volume van het belsignaal wijzigen.
4 Weergave-/stoptoets:
berichten op het antwoordapparaat weergeven resp. de weergave
afbreken.
Tijdens het beluisteren van berichten:
5 Huidige bericht wissen.
6 Naar het begin van het huidige bericht gaan (1x indrukken) of naar
het vorige bericht gaan (2x indrukken).
7 Naar het volgende bericht.
Displaytoetsen op de handset:
Door de toets in te drukken, wordt de
functie opgeroepen die erboven op het
display staat.
Display Betekenis bij indrukken
van de toets
INT
Andere aangemelde handsets
bellen
¢ pagina 11.
MENU
Hoofd-/submenu openen
(zie Menu-overzicht
¢ pagina 14).
Een menuniveau terug.
U
Met u naar boven/beneden
bladeren of volume instellen.
T
Cursor met u naar links/rechts
verplaatsen.
˜
Per teken naar links wissen.
OK
Menufunctie bevestigen of
ingevoerde gegevens
opslaan.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Siemens Gigaset AL 170 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Siemens Gigaset AL 170 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info