Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/7
Pagina verder
56 57
Español
La calidad de sonido de yepp es
tan buena como la de un CD de
música.
Diseño en miniatura
El más pequeño y más ligero del
mundo
Reloj con hora real
Configuración automática del reloj
Grabación de voz
Grabación de voz durante 4 horas y
28 minutos como máximo
USB de alta velocidad
Gran velocidad de descarga
MÁX. 7 Mbps (la mayor velocidad
del mundo)
Retroiluminación
Personalizable
Decoración de logotipo
Cambio de fuentes de LCD
Ajuste de velocidad de desplazamiento
Ajuste de contraste
Comprobación de piezas
Componentes
Micrófono
Toma para auriculares
Botón
reproducir/Detener/
Pausa/Avance
Volumen
Bloquear
Pantalla
Botón de grabación
de voz
MENÚ/Modo/Botó
n para repetición
en bucle
Puerto de
conexión de
cable USB
Después de deslizar la tapa en la
dirección que indica la flecha,
abra la tapa presionando "PUSH
OPEN" (empujar para abrir).
Tire de la esponja del fondo en la
dirección de la flecha y encontrará
el CD de instalación.
Auriculares, cable USB, CD de instalación, cinta para el
cuello, una pila (tipo 1.5 V AAA), guía del usuario, cinta para
el brazo, pinza para el cinturón.
NN
NN
oo
oo
tt
tt
aa
aa
::
::
el panel LCD parece estar borroso.
Despegue la cinta del panel.
2_esp 8/23/01 11:18 AM Page 2
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung YP30S bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung YP30S in de taal/talen: Espanôl als bijlage per email.

De handleiding is 1,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info