Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/7
Pagina verder
70 71
Deutsch
yepp hat eine Soundqualität, die so
gut wie die einer Musik-CD ist.
Kompaktes Design
Der kleinste und leichteste der Welt
Echtzeituhr
Automatische Uhreinstellung
Sprachaufzeichnung
Sprachaufzeichnung für 4 Stunden
und 28 Minuten maximal
High-Speed-USB
Schnelle Downloadgeschwindigkeit
Max. 7 Mbit/s (höchste
Geschwindigkeit der Welt)
Hintergrundbeleuchtung
Anpassungsmöglichkeiten
durch den Benutzer
Logogestaltung
Ändern der LCD-Schriftarten
Einstellen der Bildlaufgeschwindigkeit
Einstellen des Kontrastes
Bedienelemente
Zubehör
Mikrofon
Kopfhörerstecker
Taste für
Spielen/Pause/Vorlauf/
Rücklauf
Lautstärke
Hold
Anzeigefenster
Sprachaufzeichnung
staste
Taste
MENU/Modus/
Fortlaufende
Wiederholung
USB-Kabelanschluss
Schieben Sie die Abdeckung
zuerst in Pfeilrichtung, und
öffnen Sie sie dann, indem Sie
auf "PUSH OPEN" drücken.
Ziehen Sie den Schwamm an der
Unterseite in Pfeilrichtung, und
entnehmen Sie die Installations-CD.
Kopfhörer, USB-Kabel, Installations-CD, Halsschlaufe,
1 Batterie (1.5V AAA), Benutzerhandbuch, Armband,
Gurtclip.
HH
HH
ii
ii
nn
nn
ww
ww
ee
ee
ii
ii
ss
ss
::
::
Der LCD-Bildschirm
erscheint trüb. Entfernen Sie
die Kunststofffolie vom LCD-
Bildschirm.
3_ger 8/23/01 11:10 AM Page 2
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung YP30S bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung YP30S in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,55 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info