Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/41
Pagina verder
Country
Customer Care Centre
Web Site
AUSTRIA 0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/at
BELGIUM 0032 (0)2 201 24 18 www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844 www.samsung.com/cz
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
DENMARK 70 70 19 70 www.samsung.com/dk
EIRE 0818 717 100 www.samsung.com/ie
FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com/
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com
GERMANY 01805 - SAMSUNG (726-7864) (€ 0,14/Min) www.samsung.com
HUNGARY 06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
ITALIA 800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
LUXEMBURG 0035 (0)2 261 03 710 www.samsung.com/be
NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (726-7864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com/nl
NORWAY 815-56 480 www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL 80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/pt
SLOVAKIA 0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/sk
SPAIN 902 10 11 30 www.samsung.com
SWEDEN 0771-400 200 www.samsung.com/se
SWITZERLAND 0800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ch
U.K 0845 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com
TURKEY 444 77 11 www.samsung.com
ESTONIA 800-7267 www.samsung.ee
LATVIA 800-7267 www.samsung.com/lv
LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.lt
KAZAHSTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.kz
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500 -
RUSSIA 8-800-555-55-55 www.samsung.ru
TADJIKISTAN 8-10-800-500-55-500 -
UKRAINE 8-800-502-0000 www.samsung.com
UZBEKISTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.uz
LCD TV
user manual
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/global/register
Model Serial No.
BN68-01412P-00
Contact SAMSUNG WORLDWIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products,
please contact the SAMSUNG customer care centre.
BN68-01412P-00L09-Cover.indd 1 2008-05-07 ¿ÀÀü 11:21:12
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung LE22A656 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung LE22A656 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 8,93 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info