Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/41
Pagina verder
Contents
CONNECTING AND PREPARING YOUR TV
List of Parts ........................................................ 2
Viewing the Control Panel .................................. 3
Viewing the Connection Panel ........................... 4
Viewing the Remote Control ............................... 6
Installing Batteries in the Remote Control .......... 7
Switching On and Off ......................................... 7
Placing Your Television in Standby Mode........... 7
Viewing the Menus ............................................. 8
Using the TOOLS Button .................................... 8
Plug & Play ......................................................... 9
SETTING THE CHANNELS
Storing Channels Automatically ....................... 10
Storing Channels Manually ...............................11
Adding / Locking Channels .............................. 12
Sorting the Stored Channels ............................ 13
Assigning Channels Names ............................. 13
Fine Tuning Channel Reception ....................... 14
SETTING THE PICTURE
Changing the Picture Standard ........................ 15
Adjusting the Custom Picture ........................... 16
Resetting the Picture Settings to the
Factory Defaults ............................................... 17
Changing the Picture Options .......................... 18
Viewing the Picture In Picture (PIP) ................. 20
SETTING THE SOUND
Sound Features ................................................ 21
Selecting the Sound Mode ............................... 22
Connecting Headphones (Sold separately) ..... 22
SETTING THE TIME
Setting and Displaying the Current Time .......... 23
Setting the Sleep Timer .................................... 23
Switching the Television On and Off
Automatically .................................................... 24
FUNCTION DESCRIPTION
Choosing Your Language ................................. 24
Melody / Energy Saving .................................. 25
Selecting the Source ........................................ 26
Editing the Input Source Names ...................... 27
SETTING THE PC
Setting up Your PC Software
(Based on Windows XP) .................................. 28
Display Modes .................................................. 28
Setting up the TV with your PC ........................ 29
RECOMMENDATIONS FOR USE
Teletext Feature ............................................... 30
Using the Anti-Theft KENSINGTON LOCK
(depending on the model) ................................ 31
Securing the TV to the Wall .............................. 32
How to Adjust the Stand (19 inch model only) . 33
How to Adjust the Angle of the TV
(19 inch model only) ......................................... 33
Installing the Wall Mount Kit
(19 inch model only) ......................................... 33
Installing VESA compliant mounting devices
(19 inch model only) ......................................... 33
Using the Decoration Covers
(19 inch model only) ......................................... 34
Installing the Stand ........................................... 34
Installing the Wall Mount Kit ............................. 34
Troubleshooting:
Before Contacting Service Personnel .............. 35
Technical and Environmental Specications ... 36
Warning! Important Safety Instructions
Wiring the Mains Power Supply Plug (UK Only)
Warranty Card
English - 1
Symbol Press Note One-Touch
Button
BN68-01593D-Eng.indd 1 2008-05-13 ¿ÀÈÄ 3:57:36
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung LE22A656 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung LE22A656 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 8,93 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info