Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/197
Pagina verder
3
English
Contents
Getting Started
4
4 Accessories
4 Viewing the Control Panel
5 Viewing the Remote Control
6 Connecting to an Antenna
6 Plug & Play (Initial Setup)
Connections
7
7 Connecting to an AV Device
8 Connecting to an Audio Device
9 Changing the Input Source
Basic Features
9
9 How to Navigate Menus
10 Using the INFO button (Now & Next guide)
10 Planning Your Viewing
12 Channel Menu
15 Picture Menu
17 Sound Menu
19 Setup Menu
21 Support Menu
Advanced Features

23 Connecting to a PC
24 Network Connection
29 Media Play
36 Anynet
+
39 AllShare
Other Information
41
41 Analogue Channel Teletext Feature
42 Installing the Wall Mount
44 Assembling the Cables
44 Anti-Theft Kensington Lock
44 Securing the TV to the Wall
45 Troubleshooting
48 Specifications
49 Index
Check the Symbol!
t
O
This function can be used by
pressing the TOOLS button on the
remote control.
Note One-Touch Button
BN68-02791AEGH_00Eng.indb 3 3/9/2010 1:06:01 PM
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung LE 40C530 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung LE 40C530 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 45,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info