523339
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Indeling
GT-E1270
Gebruiksaanwijzing
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-39316E
Dutch. 08/2013. Rev. 1.0
Welke inhoud beschikbaar is, is afhankelijk van de regio of provider.•
Services van derden kunnen op elk gewenst moment door •
Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele
garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een
bepaalde periode beschikbaar zal zijn.
Dit product bevat bepaalde gratis software en/of open source •
software. De exacte voorwaarden van de licenties, vrijwaringen,
dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar via de
website van Samsung op opensource.samsung.com.
1
Navigatietoets
In het startscherm: toegang
tot de menu’s die u zelf
hebt gedefinieerd; in
het menuscherm: door
menuopties bladeren
Voorgedefinieerde menu’s
kunnen verschillen,
afhankelijk van de
serviceprovider
2
Kiestoets
Bellen of opnemen; in het
startscherm: de recent
gebelde nummers of de
nummers van gemiste
of ontvangen oproepen
weergeven
3
Voicemailtoets
In het startscherm: toegang
tot uw voicemail (toets
ingedrukt houden)
4
Alfanumerieke toetsen
5
Functietoetsen
De acties uitvoeren die
onder in het display worden
weergegeven
6
Aan/Uit-toets
Het apparaat in- en
uitschakelen (toets
ingedrukt houden); een
oproep beëindigen; in
het menuscherm: invoer
annuleren en terugkeren
naar het startscherm
7
Bevestigingstoets
In het startscherm: toegang
tot het menuscherm; in
het menuscherm: de
gemarkeerde menuoptie
selecteren of invoer
bevestigen
Afhankelijk van de regio kan
de toets een andere functie
hebben
8
Toets Stille stand
In het startscherm: de stille
stand in- of uitschakelen
(toets ingedrukt houden)
Pictogram Beschrijving
Geen SIM-kaart
Geen signaal
Signaalsterkte
Netwerk zoeken
Batterijlading
Gesprek gaande
Doorschakelen van oproepen ingeschakeld
Nieuw SMS-bericht
Nieuw voicemailbericht
Normaal profiel ingeschakeld
Stil profiel ingeschakeld
Alarm ingeschakeld
FM-radio aan
Roaming (buiten normaal servicegebied)
10:00
Huidige tijd
Boven in het scherm ziet u de volgende statusindicatoren:
De SIM-kaart en de batterij plaatsen
Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart.1.
Buig of draai de achterklep niet te sterk. U zou de
klep kunnen beschadigen.
Plaats de batterij en sluit het batterijklepje.2.
De batterij opladen
Steek het kleine uiteinde van de oplader in de 1.
multifunctionele aansluiting van het toestel, en steek de
stekker van de oplader in het stopcontact.
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het 2.
toestel los van de oplader. Koppel de oplader eerst los
van het toestel en vervolgens van het stopcontact.
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde •
opladers, batterijen en kabels. Bij gebruik van
niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat
het risico dat batterij ontploft of dat het toestel
schade oploopt.
Haal de batterij nooit uit het toestel zonder eerst •
de oplader los te koppelen. U zou het toestel
kunnen beschadigen.
Om stroom te besparen moet u de oplader
loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar.
U moet daarom de oplader loskoppelen van het
stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te
voorkomen dat u energie verspilt. Het apparaat
moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens
het opladen.
Het apparaat in- en uitschakelen
Het apparaat inschakelen
Houd [ ] ingedrukt, geef vervolgens de PIN-code in en
druk op <OK>, indien nodig.
Het apparaat uitschakelen
Houd [ ] ingedrukt.
Als de batterij helemaal leeg is geweest of uit het
toestel is verwijderd, moeten de tijd en datum
opnieuw worden ingesteld.
De menu’s gebruiken
De menu’s of opties van het toestel openen:
Navigatietoets Naar een menu bladeren.
Bevestigingstoets Een menu of applicatie starten.
<Menu> Het menuscherm openen.
<Terug>
Hiermee gaat u terug naar het vorige
scherm.
[
]
Het menu of applicatie sluiten en
teruggaan naar het startscherm.
Wanneer u een menu opent waarbij een •
PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
invoeren die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen.
Neem voor meer informatie contact op met uw
serviceprovider.
Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies •
van wachtwoorden of privé-informatie of andere
schade door illegale software.
Tekst invoeren
De tekstinvoerstand wijzigen
Druk op [ ]
Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters
of naar de cijferstand gaan.
Houd [ ]
ingedrukt
Wisselen tussen de stand T9 en ABC.
Afhankelijk van de regio is het wellicht
mogelijk om een invoerstand te gebruiken
voor een specifieke taal.
Druk op [ ] Naar de symboolstand gaan.
Houd [
]
ingedrukt
De invoerstand selecteren of de invoertaal
wijzigen.
T9-stand
Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer 1.
in om een heel woord in te geven.
Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [2. 0]
om een spatie in te voegen. Als het woord niet wordt
weergegeven, drukt u op de navigatietoets omhoog of
omlaag om een ander woord te selecteren.
Zelf bellen of oproepen aannemen
Als u zelf wilt bellen, geeft u een telefoonnummer in en •
drukt u op [
].
Druk op [•
] om een oproep te beëindigen.
Als u een nummer wilt bellen dat u onlangs hebt gebeld, •
drukt u op [
] om het nummer te selecteren en
vervolgens opnieuw op [
] om het nummer te kiezen.
Als u wilt bellen met behulp van het telefoonboek, druk •
dan op <Menu> Contacten Lijst met contacten,
selecteer een contact en druk op [
].
Als u een binnenkomende oproep wilt aannemen, drukt •
u op [
].
Berichten verzenden en bekijken
<Menu> Berichten
Berichten verzenden
Druk op 1. Bericht maken.
Druk op <2. Opties> Ontvanger toevoegen Lijst
met contacten om het telefoonboek te openen.
Selecteer een contact en druk op <3. Opties>
Toevoegen.
Of geef het nummer van een contact in.
Blader naar beneden en geef een bericht in. 4.
Zie “Tekst invoeren”.
Druk op <5. Opties> Verzenden.
Berichten bekijken
Druk op Postvak IN en selecteer het bericht dat u wilt lezen.
Contacten beheren
Sla gegevens, zoals namen, telefoonnummers en
persoonlijke gegevens, op in het geheugen van het toestel of
op de SIM-kaart.
<Menu> Contacten
U kunt de geheugenlocatie wijzigen door te drukken
op <Menu> Contacten Beheer Nieuwe
contacten opslaan in en een geheugenlocatie te
selecteren.
Nieuwe contacten toevoegen
Druk op 1. Contact toevoegen een geheugenlocatie
(indien nodig).
Geef de contactgegevens in en druk op de 2.
bevestigingstoets.
Contacten bewerken
Selecteer een contact en druk op de bevestigingstoets.1.
Pas de items aan en druk op de bevestigingstoets om 2.
uw wijzigingen op te slaan.
Contacten verwijderen
Selecteer een contact en druk op <Opties> Wissen.
Het alarm gebruiken
<Menu> Alarmen
Alarm instellen
Druk op <1. Selecteren>.
Geef gegevens in en druk op <2. Opslaan>.
Alarm afzetten
Wanneer een alarmsignaal klinkt, doet u het volgende:
Druk op <• Bevestigen> om het alarm af te zetten.
Druk op <• Sluimeren> om het alarmsignaal voor de duur
van de sluimertijd af te zetten.
Een alarm uitschakelen
Selecteer een item en druk op <1. Selecteren>.
Zet 2. Alarm inschakelen op Uit.
De geluidsprofielen aanpassen
<Menu> Instellingen Profielen
Als u naar een ander profiel wilt overschakelen,
selecteert u dat profiel in de lijst.
De beltoon wijzigen
Selecteer een profiel en druk op <1. Opties> Wijzigen.
Druk op 2. Beltoon voor oproep.
Selecteer een beltoon en druk op de bevestigingstoets.3.
De berichttoon wijzigen
Selecteer een profiel en druk op <1. Opties> Wijzigen.
Druk op 2. Berichttoon.
Selecteer een toon en druk op de bevestigingstoets.3.
Het volume van de beltoon aanpassen
Selecteer een profiel en druk op <1. Opties> Wijzigen.
Druk op 2. Volume Belsignaal.
Pas het volume aan en druk op <3. Opslaan>.
Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek
Druk tijdens een gesprek op de navigatietoets omhoog of
omlaag om het volume aan te passen.
Sneltoetsen gebruiken
<Menu> Instellingen Telefoon
Sneltoetsen
Sneltoetsen wijzigen
Selecteer een navigatietoets en druk op <1. Wijzigen>.
Selecteer de toepassing die u wilt toewijzen en druk op 2.
de toets <Opslaan>.
De functie Mobiel opsporen gebruiken
Met de functie Mobiel opsporen kunt u het toestel opsporen
en herstellen als het gestolen of verloren is. Wanneer iemand
een andere SIM-kaart plaatst, wordt een traceringsbericht
naar vooraf ingestelde ontvangers verstuurd. Deze functie is
mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de mogelijkheden
die door uw serviceprovider worden ondersteund.
<Menu> Instellingen Beveiliging Mobiel
opsporen
Gebruikers moeten mogelijk het wachtwoord
bevestigen wanneer ze toegang willen tot de functie
Mobiel opsporen.
Telefoonopsporing activeren
Voer een wachtwoord in en tik op <1. OK>.
Druk op de bevestigingstoets om 2. Aan te selecteren.
Voer de ontvangers en informatie over de afzender in.3.
Druk op <4. Opslaan> <OK>.
De functie Mobiel opsporen uitschakelen
Voer een wachtwoord in en tik op <1. OK>.
Druk op de bevestigingstoets om 2. Uit te selecteren.
Nepoproepen tot stand brengen
<Menu> Instellingen Applicaties Oproep
Nepoproep
De simulatiefunctie inschakelen
Zet Sneltoets nepoproep op Aan.
Nepoproepen tot stand brengen
Houd de navigatietoets ingedrukt.
ABC-stand
Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het
gewenste teken op het display verschijnt.
Cijferstand
Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een
cijfer in te geven.
Symboolstand
Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een
symbool in te geven.
Andere functies voor tekstinvoer
Op de
navigatietoets
drukken
De cursor verplaatsen.
Druk op
<Wissen>
Tekens een voor een verwijderen.
Houd <Wissen>
ingedrukt
Tekens snel verwijderen.
Druk op [0] Hiermee kunt u een spatie invoegen.
Druk op [1] Leestekens ingeven.
Naar de FM-radio luisteren
<Menu> FM-radio
De FM-radio inschakelen
Sluit een headset aan op het toestel.1.
Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te 2.
schakelen.
Druk op <3. Ja> om het automatische afstemmen te
starten.
Wanneer u de FM-radio voor de eerste keer opent,
wordt u mogelijk gevraagd om het automatisch
afstemmen te starten.
U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:4.
Toetsen Functie
Bevestigingstoets De FM-radio in- of uitschakelen.
Navigatietoets
Links/rechts: nauwkeurig •
afstemmen op de frequentie;
volgende beschikbare zender
zoeken (toets ingedrukt houden).
Omhoog/omlaag: het volume •
aanpassen.
Radiostations aan de favorietenlijst toevoegen
Sluit een headset aan op het toestel.1.
Druk op <2. Opties> Toevoegen aan favorieten.
Wijs een toets toe en druk op <3. Selecteren>.
De instellingen aan uw wensen
aanpassen
De instellingen bepalen hoe applicaties en functies
precies werken. Door ze aan te passen stelt u uw toestel
naar wens in. U kunt onder andere het geluidsprofiel,
oproepinstellingen en de datum en tijd aanpassen.
<Menu> Instellingen
Menu Beschrijving
Profielen
Het type belsignaal, beltoon, volume
enzovoort wijzigen.
Tonen
Achtergrond, thema, helderheid
enzovoort wijzigen.
Tijd en datum
De tijd en datum van het toestel
wijzigen.
Telefoon
De telefooninstellingen zoals de taal
van het toestel wijzigen.
Applicaties Instellingen van applicaties opgeven.
Beveiliging
Vergrendeling instellen of
wachtwoorden wijzigen.
Netwerk
Instellingen voor netwerkprofielen
wijzigen.
Geheugen
Geheugen wissen of geheugenstatus
controleren.
Resetten Het toestel resetten.
Naar stopcontact
6
2
3
5
4
8
7
1
Batterij
Batterijklepje
SIM-kaart
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Samsung-GT-E1270

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Samsung GT-E1270 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Samsung GT-E1270 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,92 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Samsung GT-E1270

Samsung GT-E1270 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 2 pagina's

Samsung GT-E1270 Gebruiksaanwijzing - English - 2 pagina's

Samsung GT-E1270 Gebruiksaanwijzing - Français - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info