Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Hydroplaning
Hydroplaning is dangerous. So much water can build up
under your tires that they can actually ride on the
water. This can happen if the road is wet enough and
you are going fast enough. When your vehicle is
hydroplaning, it has little or no contact with the road.
Hydroplaning does not happen often. But it can if your
tires do not have much tread or if the pressure in
one or more is low. It can happen if a lot of water is
standing on the road. If you can see reflections
from trees, telephone poles, or other vehicles, and
raindrops dimple the water’s surface, there could be
hydroplaning.
Hydroplaning usually happens at higher speeds.
There just is not a hard and fast rule about hydroplaning.
The best advice is to slow down when it is raining.
Driving Through Deep Standing Water
Notice: If you drive too quickly through deep
puddles or standing water, water can come in
through your engine’s air intake and badly damage
your engine. Never drive through water that is
slightly lower than the underbody of your vehicle.
If you cannot avoid deep puddles or standing water,
drive through them very slowly.
Driving Through Flowing Water
{CAUTION:
Flowing or rushing water creates strong forces.
If you try to drive through flowing water, as you
might at a low water crossing, your vehicle can
be carried away. As little as six inches of
flowing water can carry away a smaller vehicle.
If this happens, you and other vehicle
occupants could drown. Do not ignore police
warning signs, and otherwise be very cautious
about trying to drive through flowing water.
Some Other Rainy Weather Tips
Besides slowing down, allow some extra following
distance. And be especially careful when you
pass another vehicle. Allow yourself more clear
room ahead, and be prepared to have your
view restricted by road spray.
Have good tires with proper tread depth.
See Tires on page 5-54.
4-17
2005 - Saab 97X Owner Manual
225

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info