Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
DVD Player Buttons
O(Power): Press this button to turn the RSE system
on and off. The power indicator light will illuminate
when the power is on.
X (Eject): Press this button to eject a DVD or CD.
SRCE (Source): Press this button to switch between
the DVD player and an auxiliary source.
c(Stop): Press this button to stop playing, rewinding,
or fast forwarding a DVD or CD. Press this button
twice to return to the beginning of the DVD.
s (Play/Pause): Press this button to start play of a
DVD or CD. Press this button while a DVD or CD is
playing to pause it. Press this button again to continue
the play of the DVD or CD.
y (Main DVD Menu): Press this button to access the
DVD menu. The DVD menu is different on every
DVD. Use the up, down, left, and right arrow buttons to
move the cursor around the DVD menu. After making
a selection press the enter button. This button only
operates when playing a DVD.
z (Set-up Menu): Press this button to adjust the
color, tint, brightness, contrast, display mode, and
dynamic range compression. The dynamic range
compression feature can be used to reduce loud audio
and increase low audio produced by some DVDs.
To change a feature back to the factory default setting,
press this button to display the feature, then press
and hold this button. The default setting will appear on
the display.
While playing an Audio or DVD disc, press and hold this
button to display and to remove the track and time
information.
n, q, p, o (Menu Navigation Arrows): Use the
arrow buttons to navigate through a menu.
r (Enter): Press this button to select the choices
that are highlighted in any menu.
3-85
2005 - Saab 97X Owner Manual
197

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info