Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Resuming a Set Speed
Suppose you set your cruise control at a desired speed
and then you apply the brake. This, of course,
disengages the cruise control. But you do not need to
reset it.
Once you’re going about 25 mph (40 km/h) or more, you
can move the cruise control switch briefly from on to
resume/accelerate.
You will go right back up to your chosen speed and stay
there.
If you hold the switch at resume/accelerate the vehicle
will keep going faster until you release the switch or
apply the brake. So unless you want to go faster, do not
hold the switch at resume/accelerate.
Increasing Speed While Using Cruise
Control
There are two ways to go to a higher speed:
Use the accelerator pedal to get to the higher
speed. Press the set button at the end of the lever,
then release the button and the accelerator
pedal. You will now cruise at the higher speed.
If the accelerator pedal is held longer than
60 seconds, cruise control will turn off.
Move the cruise switch from on to
resume/accelerate. Hold it there until you get up to
the speed you want, and then release the switch.
To increase your speed in very small amounts,
move the switch briefly to resume/accelerate. Each
time you do this, your vehicle will go about
1 mph (1.6 km/h) faster.
Reducing Speed While Using Cruise
Control
Press in the button at the end of the lever until you
reach the lower speed you want, then release it.
To slow down in very small amounts, briefly press
the set button. Each time you do this, you will go
about 1 mph (1.6 km/h) slower.
Passing Another Vehicle While Using
Cruise Control
Use the accelerator pedal to increase your speed.
When you take your foot off the pedal, your vehicle will
slow down to the cruise control speed you set earlier.
3-13
2005 - Saab 97X Owner Manual
125

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info