Verklein
Vergroot
Aanwijzingen voor de gebruiker
Zo stelt u uw c.v. toestel in bedrijf:
1. Controleer of de waterdruk van de installatie voldoende
is. De manometer moet minimaal op 0,8 bar staan.
Zonodig de installatie (bij)vullen tot 1,5 bar.
2. Schakel de elektriciteit naar het toestel in.
3. Open de gashoofdkraan.
4. Stel de kamerthermostaat of regeling in op de gewenste
waarde.
Weergave op het display
In het venster wordt de c.v.-watertemperatuur weerge-
geven. In het ‘code’ venster wordt de bedrijfssituatie van het
toestel weergegeven. De volgende bedrijfscodes zijn mogelijk:
0. toestel is in rusttoestand, er is geen warmtevraag.
1. voorventileren of naventileren.
2. ontsteking van de brander.
3. toestel brandt voor de c.v.
4. toestel brandt voor warmwaterbedrijf.
5. toestel wacht op juist toerental van de ventilator
6. toestel is uit omdat de aanvoertemperatuur hoger is dan
de gewenste aanvoertemperatuur (tijdens c.v.-bedrijf).
7. de pomp draait na over de c.v.
8. de pomp draait na over de boiler.
9. toestel is uit omdat de aanvoertemperatuur hoger is
dan de gewenste aanvoertemperatuur
(tijdens warmwaterbedrijf).
b. toestel is uit op een interne beveiliging en komt
automatisch weer in bedrijf.
Werking bedieningstoetsen
Door de toetsen onder de symbolen in te drukken en gedu-
rende 2 seconden ingedrukt te houden, krijgen ze een schake-
laarfunctie.
De symbolen hebben in combinatie met een rood of groen
lampje de volgende betekenis:
Branderschakelaar c.v.-bedrijf.
rode lamp aan: c.v.-bedrijf uitgeschakeld.
rode lamp uit: c.v.-bedrijf ingeschakeld.
Branderschakelaar warmwaterbedrijf.
rode lamp aan: warmwaterbedrijf uitgeschakeld.
rode lamp uit: warmwaterbedrijf ingeschakeld.
Pompregeling.
groene lamp aan: pomp draait continu.
groene lamp uit: pomp draait volgens de interne
regeling van het toestel.
Handbedrijf / automatisch bedrijf.
groene lamp aan: het toestel werkt op handbedrijf.
groene lamp uit: het toestel reageert op externe
warmtevraag (b.v. van een kamerthermostaat).
Zo handelt u bij een storing
U kunt, voordat u een installateur te hulp roept, eerst zelf controle-
ren of:
1. De gaskraan geopend is;
2. De kamerthermostaat of regeling voldoende hoog is ingesteld;
3. Het toestel in storing staat; in dit geval knipperen de cijfers
op het display.
Noteer altijd alvorens te resetten nauwkeurig de complete
knipperende storingscode.
54814-0901

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Dag, mijn ketel Quinta 65 geeft een storing aan.
  3 77 knipperend. De verwarming doet het niet

  W. van den Brand Gesteld op 3-1-2020 om 16:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat is de waarde van co2 op vollast en op laaglast? Gesteld op 8-10-2018 om 11:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een remeha quinta 65 de waterdruk is te laag en er is geen waterkraanaansluiting.
  De installateur heeft een jasr geleden de druk omhoog gekregen zonder waterslang hoe kan dat? Gesteld op 27-8-2018 om 12:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wij krijgen geen warm water. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Gesteld op 8-10-2015 om 06:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Goedemiddag,

   Wij vinden het zeer vervelend dat je hinder ondervindt van je Remeha Quinta cv-ketel.

   Het is voor ons helaas niet mogelijk om op deze manier de exacte oorzaak van het probleem met je cv-ketel te bepalen, dat zal op locatie gedaan moeten worden. Het kan te maken hebben met de thermostaat of met de stroomschakelaar in de cv-ketel. Wij adviseren je dan ook om contact met je installateur op te nemen.

   Mocht u echter nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons via telefoonnummer 055-5496900.

   Met vriendelijke groet,
   Remeha B.V.
   ^Jaleesa Geantwoord op 12-10-2015 om 16:13

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Remeha Quinta 65 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Remeha Quinta 65 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,06 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info