Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
Quintezz Locator
Nederlands 10
Als u op de knop ‘Gebruikers gegevens lezen’ drukt, worden alle gebruikers gegevens uit de
QUINTEZZ LOCATOR naar de PC gestuurd. U krijgt het volgende beeld:
Deze gegevens kunnen gebruikt worden om uw nieuwe locaties voor anderen beschikbaar te stellen.
Deze nieuwe locaties zullen als laatste zijn toegevoegd aan het Gebruikers geheugen van uw QUINTEZZ
LOCATOR. U kunt in het volgende scherm dus kiezen om alle locaties op te slaan, of bijvoorbeeld
alleen de laatste 3 nieuwe locaties:
Nadat u aangegeven heeft of u alles (dan hoeft u niets te veranderen) of een aantal locaties wilt
opslaan, klikt u op ‘Opslaan als’. Hier geeft u op met welke naam, en waar op de PC u het bestand
wilt opslaan. De gegevens zijn nu beschikbaar op de PC om uitgewisseld te worden met andere
gebruikers.
E-4. HELP FUNCTIE
De help functie is bedoeld ter verduidelijking. Als op de ‘Help’ knop wordt geklikt, wordt een kopie van
de QUINTEZZ LOCATOR PC Software opgestart. Deze kopie werkt niet, maar geeft uitleg over alle
knoppen waarop wordt geklikt.
E-5. AFSLUITEN
Met de knop ‘Afsluiten’ wordt het programma afgesloten. Tijdens het versturen van gegevens tussen
de PC en de QUINTEZZ LOCATOR kan het afsluiten tot software fouten leiden. Daarom dient u na het
aanklikken van de ‘Afsluiten’ knop nogmaals te bevestigen of u daadwerkelijk wilt afsluiten.
Nadat u de QUINTEZZ LOCATOR PC Software heeft afgesloten kunt u de LOCATOR ook uitschake-
len met het wieltje aan de zijkant.
ONDERHOUD, AANWIJZINGEN EN TIPS
A. ZEKERING VERVANGEN
In de sigarettenplug van de QUINTEZZ LOCATOR bevindt zich een zekering. Als u de schroefdop van
de sigarettenplug losdraait kunt u de zekering vervangen. De zekering dient altijd vervangen te wor-
den door een zekering van dezelfde waarde.
m_QuintezzLocator_NL.pmd 07.03.2006, 18:1010
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Quintezz Locater II bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Quintezz Locater II in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,31 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Quintezz Locater II

Quintezz Locater II Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 14 pagina's

Quintezz Locater II Gebruiksaanwijzing - English - 13 pagina's

Quintezz Locater II Gebruiksaanwijzing - Français - 13 pagina's

Quintezz Locater II Gebruiksaanwijzing - Italiano - 13 pagina's

Quintezz Locater II Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 13 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info