Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
Quintezz Locator
Nederlands 8
D-1. REGISTREREN IN HET FORUM
Voordat u gegevens op het forum kunt plaatsen, dient u zich eenmalig aan te melden als lid. Hierbij
dient u het serienummer van uw QUINTEZZ LOCATOR, uw e-mail adres en andere relevante zaken op
te geven.
Het gebruik van het forum wordt uitgelegd door middel van een film die op de CD-ROM te vinden is.
U start deze film door het bestand ‘FORUM’ op de CD-ROM te dubbelklikken.
D-2. GEGEVENS OP HET FORUM ZETTEN
Als u zich aanmeldt bij het forum kunt u reageren op onderwerpen op het forum. Als u een nieuw
onderwerp op het forum wilt plaatsen, dient u verplicht een bestand met locaties bij te voegen, omdat
het doel van het forum het uitwisselen van locaties is.
D-3. GEGEVENS VAN HET FORUM HALEN
Een ieder die het forum bezoekt, kan locaties van het forum downloaden.
E. HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE
Voordat u de software kunt gebruiken, dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:
De LOCATOR staat aan.
De LOCATOR is aangesloten op de PC.
De ‘Setting’ knop van de LOCATOR is 6 seconden ingedrukt totdat de bel heeft geklonken. In het
display van de LOCATOR knipperen langzaam drie nullen.
De QUINTEZZ LOCATOR software is geïnstalleerd op de PC.
De QUINTEZZ LOCATOR software is gestart. U heeft dan het volgende in beeld:
COM 1 is standaard geselecteerd voor communicatie. Wanneer COM 2 gebruikt moet worden,
dient u deze in het hoofdscherm te selecteren. Na de selectie dient u de software te herstarten.
E-1. QUINTEZZ GEGEVENS SCHRIJVEN
Met de PC software kunt u QUINTEZZ gegevens in de LOCATOR laden. De oude QUINTEZZ gegevens
worden dan automatisch gewist. Door op de ‘Quintezz Gegevens Schrijven’ knop te klikken wordt
deze functie gestart en krijgt u het volgende scherm te zien:
m_QuintezzLocator_NL.pmd 07.03.2006, 18:108
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Quintezz Locater II bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Quintezz Locater II in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,31 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Quintezz Locater II

Quintezz Locater II Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 14 pagina's

Quintezz Locater II Gebruiksaanwijzing - English - 13 pagina's

Quintezz Locater II Gebruiksaanwijzing - Français - 13 pagina's

Quintezz Locater II Gebruiksaanwijzing - Italiano - 13 pagina's

Quintezz Locater II Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 13 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info