12918
3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
2. Débrayez le fil téléphonique de votre appareil actuel et
tamponnez-le en arrière du PCI-52B, en "LINE".
3. Tamponnez le fil compris à la livraison en arrière du
PCI-25B en "TEL". Connectez l’autre côté de ce fil à
votre téléphone (utilisez le même point de branchement
auquel était connecté le fil original).
4. Mettez le fil téléphonique dans votre prise murale
téléphonique.
Votre téléphone ayant un fil téléphonique fixe, nous vous
conseillons l’achat d’un jeu de branchement apte au
branchement des téléphones à fil fixe.
MISE A
U POINT
L’affichage reflétant en repos l’heure et la date, il faut
mettre au point l’heure actuelle.
A côté de ça, vous pouvez choisir la langue des nota-
tions sur l’affichage (Anglais, Français ou Néerlandais).
Les touches de flèche vous permet de changer entre ces
trois langues (“NED”, ”FRA” ou “ENG”). La langue cligno-
tante est la langue choisie. Appuyez sur la touche
afin de confirmer ce choix.
Après, l’heure peut être introduite. A l’aide des touches
et vous pouvez changer la mise au point. D’abord
-3-
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Profoon PCI-25B bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Profoon PCI-25B in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 0,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Profoon PCI-25B

Profoon PCI-25B Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Profoon PCI-25B Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 11 pagina's

Profoon PCI-25B Gebruiksaanwijzing - English - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info