12918
11
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
CARTE DE GARANTIE
Client
Nom:
Adresse: Gardez ici votre bon de
Code postal: caisse ou d’achat
Domicile:
Téléphone:
Vous avez une garantie de 12 mois après la date d’achat sur le
Profoon PCI-25B. Pendant cette période nous vous garantissons
la réparation sans frais des défauts dûs aux fautes de matériaux et
de construction. Il vous faut consulter votre importateur à ce sujet.
COMMENT AGIR:
Si vous constatez un défaut, il faut consulter d’abord le mode
d’emploi. Si celui-ci ne vous donne pas d’explication,il faut consul-
ter votre fournisseur en lui expiquant clairement le défaut. Celui-ci
prendra l’appareil,la carte de garantie et le bon d’achat daté et
prendra soin d’un réparation rapide, respectivement d’un envoi à
l’importateur.
LA GARANTIE ECHOIT:
En cas d’une utilisation ignorante,d’un branchement fautif, d’une
utilisation des piles fuitantes et/ou mal placées, d’une utilisation
des pièces ou accessoires pas originaux et en cas des défauts
dûs à un incendie, à une inondation, à un coup de foudre et à des
cataclysmes. En cas de modifications incompétantes et/ou de
réparations par tiers. En cas d’un transport de l’appareil sans
emballage propre. En cas où l’ appareil n’a pas été accompagné
de cette carte de garantie et du bon d’achat.
Les fils de branchement, les fiches et les piles ne sont pas compris
à la garantie.
Toute autre responsabilité, notamment pour des dégats éventuels
de suite, a été excluse.
-11-
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Profoon PCI-25B bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Profoon PCI-25B in de taal/talen: Frans als bijlage per email.

De handleiding is 0,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Profoon PCI-25B

Profoon PCI-25B Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 11 pagina's

Profoon PCI-25B Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 11 pagina's

Profoon PCI-25B Gebruiksaanwijzing - English - 10 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info