Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
DE
AT
CH
26
PAWSB 12 A1
Verätzungsgefahr! Schützen Sie Ihre Au-
gen und Haut vor Verätzung durch Säure (Schwe-
felsäure) beim Kontakt mit der Batterie! Wenden
Sie den Blick nicht direkt auf die angeschlossene
Batterie und verwenden Sie eine säurefeste Schutz-
brille, -bekleidung und -handschuhe! Wenn Augen
oder Haut mit der Schwefelsäure in Kontakt geraten
sind, spülen Sie die betroff ene Körperregion mit
viel fl ießendem, klarem Wasser ab und suchen Sie
umgehend einen Arzt auf!
Vermeiden Sie einen elektrischen Kurzschluss beim
Anschluss des Gerätes an die Batterie. Schließen
Sie die Pluspol-Anschlussklemme ausschließlich
an den Pluspol der Batterie an. Schließen Sie die
Minuspol-Anschlussklemme ausschließlich an den
Minuspol der Batterie an!
Fassen Sie die Anschlussklemmen („–“ und „+“)
ausschließlich am isolierten Bereich an!
Achtung! Vermeiden Sie Sachbeschädi-
gung durch unsachgemäßen Gebrauch!
Verwenden Sie das Gerät nur mit den gelieferten
Originalteilen!
Schützen Sie die Kontaktfl ächen der Batterie.
Anschließen
Schließen Sie zuerst die rote Schnellkontakt-An-
schlussklemme an den Pluspol (+) der Batterie an.
Schließen Sie dann die schwarze Schnellkontakt-
Anschlussklemme an den Minuspol (-) der Batterie an.
Mit dem Magnetstreifen auf der Geräterückseite
kann das Gerät während der Messung an der
Fahrzeugkarosserie befestigt werden.
Batterie und Lichtmaschine testen
Batterie-Test / Startfähigkeit
Leuchtet nur die 11,5 Volt-LED, ist der Ladezustand
der Batterie schwach. Die Batterie muss nachgela-
den werden.
Leuchtet zusätzlich die 12 Volt-LED, ist die Batterie
zur Hälfte geladen. Es empfi ehlt sich, die Batterie
nachzuladen.
Leuchtet auch die 12,6 Volt-LED, ist die Batterie voll
geladen und startfähig.
IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 26IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 26 04.07.14 11:5104.07.14 11:51
28

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Dansk, Svenska, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,84 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info