Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
SE
10
PAWSB 12 A1
Risk för frätskador! Skydda ögon och hud
från frätande syra (svavelsyra) när du befi nner
dig i närheten av batteriet! Titta inte direkt på ett
anslutet batteri och ta på dig syrafasta skydds-
glasögon, syrafasta skyddshandskar samt syrafast
klädsel! Om svavelsyran kommer i kontakt med
ögon eller hud ska man spola av det utsatta stället
i rikligt med klart, rinnande vatten och omedelbart
uppsöka läkare!
Undvik att orsaka en elektrisk kortslutning när du
kopplar apparaten till batteriet. Anslut endast den
positiva polklämman (+) till batteriets pluspol.
Anslut endast den negativa polklämman (-) till bat-
teriets minuspol!
Fatta endast tag i anslutningsklämmornas („–“ och
„+“) isolering!
Akta! Undvik materialskador på
grund av felaktig användning!
Använd endast apparaten tillsammans med de
originaldelar som medföljer!
Skydda batteriets kontaktytor!
Anslutning
Koppla först den röda anslutningsklämman till bat-
teriets pluspol (+).
Koppla sedan den svarta anslutningsklämman till
batteriets minuspol (-).
Vid mätning kan apparaten fästas på fordonets
kaross med magnetremsan.
Testa batteri och generator
Batteritest/Startkapacitet
Om bara 11,5V-indikatorn lyser är batteriets ladd-
ningsnivå för låg. Då måste batteriet laddas upp.
Om 12V-indikatorn också lyser är batteriet laddat
till hälften. Det bästa är att ladda upp batteriet
ordentligt.
Om 12,6V-indikatorn också lyser betyder det att
batteriet är fullt uppladdat och kan starta.
Akta! Risk för materialskador! Innan
du laddar ett batteri ska du ta reda på hur det ska
underhållas i batteriets bruksanvisning!
IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 10IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 10 04.07.14 11:5104.07.14 11:51
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Dansk, Svenska, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,84 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info