Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
- 157 -
Overige
Aspectratio X
Beeldgrootte
() ()
Kwaliteit A A
Ingebouwd
geheugen
(Ongeveer 40 MB)
45 84 200 320
Kaart
32 MB
29 54 130 200
64 MB 60 110 270 420
128 MB
120 220 550 860
256 MB
240 440 1080 1690
512 MB 470 880 2150 3350
1GB
950 1770 4310 6710
2GB
1920 3610 8780 12290
4GB 3770 7090 17240 24130
6GB
5730 10790 26210 36700
8GB
7670 14440 35080 49120
12 GB 11570 21790 52920 74090
16 GB
15440 29060 70590 98830
32 GB
30970 58310 141620 198270
157

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een vlek in het beeldscherm van mijn panasonic lumix DMC-FX40.
  Het toestel is van augustus 2009.
  Op de foto's is het ook te zien.
  Wat kan ik hieraan doen ?
  Graag een reactie van U, vriendelijke groet Th. van Mil
  thvanmil@kabelfoon.nl Gesteld op 18-3-2012 om 17:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Panasonic Lumix DMC-FX40 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Panasonic Lumix DMC-FX40 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 22,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info