Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Features and Functions
The illustration below and chart on the next page describe the
features and functions of the One For All® Easy 3 Device
universal remote control.
Feature Function
POWERSETUP
TV VCR
CBL
CH
-
REC PAUSE
PLAY
REW FF
STOP
VOL
2
4
1
VOL
CH
+
3
M
Stop Key
Play Key
Red Light
(LED)
Setup
Key
TV Key
Power
Key
CBL Key
VCR Key
Volume
and
Channel
Glow Keys
Record
Key
Rewind
Key
Fast
Forward
Key
Pause Key
Mute
Glow Key
The LED flashes red to show that the
remote is working.
The TV, VCR and CBL keys are used to
select the home
entertainment device you want to control.
The POWER key operates the same as on
your original remote.
The SETUP key is used to set up your
devices.
The Glow Keys: VOL (Volume), CH
(Channel), and M (Mute) operate the same
as on your
original remote. To activate the "Glow"
Feature, you must expose the Glow Keys
to bright light. The length of time the
Glow Keys remain illuminated will be
determined by the length of time the
remote is exposed to bright light. These
keys are also used to enter set-up codes for
your devices.
The REW (Rewind), FF (Fast Forward),
STOP, PLAY, PAUSE and REC (Record)
keys control the same functions as those
found on your VCR remote.
RED Light (LED)
POWER
SETUP
CH
-
VOL
2
4
1
VOL
CH
+
3
M
TV VCR CBL
REW FF STOP
PLAY PAUSE REC
Overview:
Thank you for purchasing the One For All® Easy 3 Device
universal remote. Before you can use your new
remote, you will need to program it. To do this, you need to tell
the remote what equipment you wish to operate. This is done by
following these three easy steps.
Step 1: Install two (2) new AAA alkaline batteries.
Step 2: Look up the code for your TV, VCR or Cable Box.
Step 3: Enter the code.
User Manual
Previous Model Name:
So Easy
URC 3030
Easy 3
3031 / 3032 / 3033 / 3034
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw One for All URC 3034 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van One for All URC 3034 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,1 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info