541267

Advertentie

4
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
Twist
User Guide
4
(
15
)
Copyright 2013 novero. All rights reserved.
including normal wear and tear or breakage, contact your dealer.
Radio frequency exposure
Radio frequency exposureRadio frequency exposure
Radio frequency exposure
Your Bluetooth speaker is radio transmitter and receiver. When in operation, it
communicates with Bluetooth equipped mobile devices by receiving and transmitting
radio frequency (RF) electromagnetic fields in the frequency range around 2400
- 2483,5 MHz. The output power of the radio transmitter is low, app. 0.001 Watt.
Your Bluetooth speaker is designed to operate in compliance with the RF exposure
guidelines and limits set by national authorities and international health agencies
when used with any compatible Bluetooth device.
Keep out of reach of children
Keep out of reach of childrenKeep out of reach of children
Keep out of reach of children
The plastic bags, which this product and its parts are wrapped in, are not toys for
children. The bags themselves or the small parts they contain may cause choking if
ingested.
ACA TS028
ACA TS028 ACA TS028
ACA TS028
Ignition of flammable atmospheres
Ignition of flammable atmospheresIgnition of flammable atmospheres
Ignition of flammable atmospheres
Do not use your speaker in environments with risk of ignition of flammable gases.
3.
3.3.
3. BEFORE USE
BEFORE USEBEFORE USE
BEFORE USE
3.1
3.13.1
3.1 Overview
OverviewOverview
Overview
3.5 mm aux
micro USB
LED
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Novero Twist bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Novero Twist in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 1,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info