541267

Advertentie

3
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
Twist
User Guide
(
15
)
Copyright 2013 novero. All rights reserved.
1.
1.1.
1. WELCOME
WELCOMEWELCOME
WELCOME
Congratulations on choosing Twist, the universal Bluetooth handsfree speaker from
novero. Twist is a high quality Bluetooth speaker with novel metal texture and newest
wireless technology.
Bluetooth is a standard of short range radio communication technology for the purpose
of high transmission rate among portable devices, like mobile phones, computers,
printers, PDAs and other devices. (See also Glossary entry for Bluetooth, chapter 8).
You can enjoy your music wired and wirelessly and make phone calls by using your Twist.
It has the following features:
1 Pairing with a Bluetooth mobile phone or iPad supporting HFP profile.
_
__
_ Answer a call, end a call and reject a call
_
__
_ Redial last number
_
__
_ Voice dial, if supported by your mobile phone
_
__
_ Volume control
2 Pairing with a Bluetooth music device supporting A2DP profile.
_
__
_ Enjoy music wirelessly with aptX®.
3 Switch easily between call and music, you will not miss the incoming call while
listening to music.
4 When the speaker is turned on, it will automatically re-connect to the last connected
handsfree device.
Note
NoteNote
Note Even though both the paired device and the speaker support the same Bluetooth
profiles, functions may vary due to specification and version differences of the
paired devices. Please check your device manual if you are missing functions.
2.
2.2.
2. SAFETY
SAFETYSAFETY
SAFETY
Using
Using Using
Using Twist
TwistTwist
Twist
Turn the volume down to its lowest level. – Then put the speaker on and slowly
adjust the volume to a comfortable level. To prevent possible hearing damage, do
not listen at high volume levels for long periods.
If you experience discomfort or ringing in your ears, stop using the speaker immediately
and consult a physician. Continued use at high volume may accustom your ears to the
sound level and result in permanent damage to your hearing without any noticeable
discomfort.
Using your speaker while operating a motor vehicle, motorcycle, watercraft or bicycle
may be dangerous, and is illegal in some jurisdictions. Please respect local laws.
If you use a hearing aid or other electronic medical device, please consult your
physician before using the speaker.
Never try to dismantle the product yourself. None of the internal components can
be replaced or repaired by users. – Only authorized dealers or service centers may
open the product. If any parts of your product require replacement for any reason,
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Novero Twist bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Novero Twist in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 1,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info