722129
8
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/23
Pagina verder
English
English
11
12
2. StreamTVaudiotoyoursoundbar
Press on the top panel of the soundbar until ARC appears on the display panel.
The TV’s audio will be heard through your soundbar.
T
Make sure your TV supports Audio Return Channel (ARC) and you select
ARC on your TV.
3. PlaymusicviaBluetooth
Press
until “BT” appears on the display panel.
Enable Bluetooth on your device, search for Nebula Soundbar – Fire TV Edition
on your Bluetooth list, and then connect.
Music will be streamed through the soundbar.
1
3
< Settings Bluetooth
Nebula Soundbar
- Fire TV Edition
Bluetooth
Connected
DEVICE
2
Option 3: Bluetooth
BT flashing Pairing to Bluetooth device or Bluetooth device has
disconnected
BT stays steady Connected to device
Action Description
Press
Enter standby mode
Press and hold for 3 seconds
Power on / off
T
The soundbar will automatically switch to standby mode when no audio
input is received for 30 minutes.
The soundbar will wake up from standby mode when any button is
pressed or source input is received.
UsingYourSoundbar
You can stream Fire TV from your soundbar or TV audio to your soundbar by selecting
the corresponding source.
1. StreamFireTVfromyourSoundbar
Press on the top panel of the soundbar until the FTV appears on the display
panel.
Follow the on-screen instructions to complete the setup process.
T
Make sure you select the “HDMI” source in your TV settings.
If you do not hear the sound coming from the soundbar, check the
“Troubleshooting” section.
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nebula Fire TV Edition - Soundbar bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nebula Fire TV Edition - Soundbar in de taal/talen: Duits, Engels als bijlage per email.

De handleiding is 4,43 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info