722129

Advertentie

9
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/23
Pagina verder
English
English
13
14
Option 2: Using the remote control
To adjust the soundbar’s settings:
Press on the remote control to access the soundbar’s settings.
Press the navigation button up or down on the remote control to switch
between Source Mode (FTV / BT / ARC / OPTIC / AUX), EQ (Movie / Music /
Voice), Surround (S), Bass (BA), and Treble (TR) modes.
Press the navigation button left or right on the remote control to switch
between options within each mode.
Press to conrm the selection.
Mode Description
Surround on When surround mode is selected, the soundbar creates a
fuller, more immersive experience that puts you inside the
action.
Surround off Switch back to 2-channel stereo playback. Select from one
of the 3 sound modes to tailor the sound to the media.
BA / TR Set the high frequency (treble) and low frequency (bass).
5. DownloadtheNebulaConnectApp
To easily control your Nebula Soundbar – Fire TV Edition, we recommend
downloading the Nebula Connect App.
Download the Nebula Connect from the App Store (iOS devices) or Google Play
(Android devices).
Nebula Connect
Nebula Connect
Enable Bluetooth on your smartphone.
Open the Nebula Connect app and select [Nebula Soundbar – Fire TV Edition]
as the device to be connected.
Follow the on-screen instructions to complete connection setup.
T
When Nebula Soundbar – Fire TV Edition is turned on, it will automatically
connect to the last connected device if available. If not, hold on the
remote control for 3 seconds to activate Bluetooth mode.
Having connection problems? Try pairing your device with the soundbar
again.
Remove Nebula Soundbar – Fire TV Edition from your device’s Bluetooth
history.
To get the best sound quality, make sure to keep your soundbar 33 ft / 10
m away from the connected device.
4. AdjustSoundbarSettings
Option 1: Using the touch panel
Touch to switch between FTV, BT, ARC, OPTIC, and AUX source modes.
Touch EQ on the top panel to switch between MOVIE, MUSIC, and VOICE mode.
Touch Panel LED Display
HELLO Power on
FTV Fire TV mode
ARC HDMI ARC source mode
BT Bluetooth speaker mode
OPTIC Optical source mode
AUX AUX IN mode
MUSIC, MOVIE, VOICE Equalizer mode
S ON, S OFF Surround on / Surround off
BA XX Bass volume is XX
TR XX Treble volume is XX
SLEEP Soundbar is on standby
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nebula Fire TV Edition - Soundbar bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nebula Fire TV Edition - Soundbar in de taal/talen: Duits, Engels als bijlage per email.

De handleiding is 4,43 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info