Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Capacité de perforation: au max. 8 feuilles (papier 80 g/m²)
Largeur de reliure: au max. DIN A4 (297 mm)
Nombre de poinçons
de perforation: perforation 21 trous
Capacité de reliure:
au max. 150 feuilles (papier 80 g/m²)
Reliure à anneaux:
au max. Ø 19 mm
CM 700
Mode demploi
et garantie
Perforelieuse
Ligne d’assistance téléphonique S.A.V.: 0 800 - 55 83 31(CH)
monolith GmbH • Schwarze Horn 1 • D-45127 Essen
Sommaire
2
1. Description des pièces de l’appareil / Croquis s’utilisation 3
2. Consignes générales pour la perforelieuse 4
3. Comment perforer les feuilles de votre document 4
4. Comment relier votre document 4
5. Tableau des reliures à anneaux et des épaisseurs de reliure 5
6. Comment remplacer les pages de votre document relié 5
7. Maintenance et entretien de l’appareil 5
8. Conditions de la garantie 6
9. Carte de garantie 7
10. Caractéristiques techniques 8
Toutes les consignes de curité et autres remarques importantes sont sur fond gris.
Larticle est équipé de dispositifs de sécurité.
Lisez tout de même attentivement les consignes de sécurité et utilisez l’appareil
uniquement comme décrit dans les présentes instructions an d‘éviter toutes
blessures et tous dommages accidentels.
Conservez les instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.
Si vous donnez l’article, veuillez également remettre ces instructions.
Information sur les consignes de sécurité
!
Prière de joindre à l‘appareil le justicatif d‘achat ainsi
que cette carte de garantie dûment remplie!
Carte de garantie – perforelieuse
Garanti 3 ans
à partir de la date
d‘achat !
Nom, prénom:
Rue, n°:
Code postal, ville: Pays:
Numéro de téléphone avec indicatif national:
Remarque:
En cas de recours aux prestations de la garantie, joindre impérativement à l‘appareil défectueux la carte
de garantie et le justicatif d‘achat ainsi que, si possible, une description détaillée du défaut.
Les cartes de garantie envoyées ultérieurement ne peuvent être reconnues.
Description du défaut:
Date d‘achat:
Date/Signature:
Service après-vente:
Ligne d’assistance téléphonique S.A.V. monolith: 0 800 - 55 83 31(CH)
Numéro de fax S.A.V.: +49 61 51- 101 90 19
Adresse e-mail: info@monolithshop.de
Adresse S.A.V.: Kentner Spedition, mot de passe: monolith, Industriestr. 40 F, D-44892 Bochum
Données client:
10. Caractéristiques techniques CM 700
Perforelieuse CM 700 / 12 / 2011
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Monolith CM 700 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Monolith CM 700 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,39 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Monolith CM 700

Monolith CM 700 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info