683624
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
CM5300, CM5400, CM5500
Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Lesen Sie die
Gebrauchsanweisung und beachten Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen.
These short instructions are not a substitute for the operating instructions supplied with
the machine. Please read the operating instruction manual and pay particular attention
to the Warning and Safety instructions.
Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le mode d'emploi et les instructions de
montage. Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez les consignes de sécurité
et mises en garde.
Queste istruzioni d'uso brevi non sostituiscono le istruzioni. Per questo motivo leggere
attentamente le istruzioni d'uso e osservare le indicazioni sulla sicurezza e le avvertenze.
Kurzgebrauchsanweisung
Quick Start Guide
Mode d'emploi abrégé
Istruzioni brevi
M.-Nr. 10 825 020 / 00
de–en–fr–it
Erste Inbetriebnahme / Before using for the first time /
Première mise en service / Al primo avvio
1
2
3
4
Getränke zubereiten / Making drinks / Préparer des
boissons / Erogazione bevande
?
:Weitere Getränke:Ristretto / Kaffee
lang
/ Caffè Latte / Heiße Milch / Milch-
schaum
:Other drinks:Ristretto / Long coffee /
Caffè latte / Hot milk / Milk froth
:Autres boissons:Ristretto / Café long /
Caffè latte / Lait chaud / Mousse de lait
:Altre bevande:Caffè ristretto / Caffè
lungo
/ Caffellatte / Latte caldo / Schiuma di
latte
?
:Weitere Getränke:Ristretto / Kaffee
lang
/ Caffè Latte / Heiße Milch / Milch-
schaum
:Other drinks:Ristretto / Long coffee /
Caffè latte / Hot milk / Milk froth
:Autres boissons:Ristretto / Café long /
Caffè latte / Lait chaud / Mousse de lait
:Altre bevande:Caffè ristretto / Caffè
lungo
/ Caffellatte / Latte caldo / Schiuma di
latte
Gerät entkalken / Descale / Détartrage / Decalcificazione
Wassertank ausspülen und bis zur
Entkalkungsmarke  mit Frischwasser
füllen
Rinse the water container and fill with
fresh tap water up to the  symbol
Rincer le réservoir à eau et le remplir
d'eau fraîche jusqu'au repère 
Risciacquare il serbatoio e riempirlo di
acqua pulita fino alla tacca di
decalcificazione 
ca. 2 Min.
approx. 2 min.
Abtropschale und Satzbehälter
einsetzen. Vorgang beendet
Insert the drip tray and the waste
container. Process finished
Mettre en place le bac d'égouttage
et le bac à marc. Opération
terminée
Inserire vaschetta raccogligocce e
contenitore fondi di caffè.
Procedimento terminato.
Gerät entkalken / Descale / Détartrage / Decalcificazione
ca. 15 Min.
approx. 15 Min.
Gerät entkalken
OK
Descale
OK
Détartrage
OK
Decalcificazione
OK
Wassertank mit Entkalkungsmittel und
lauwarmem Wasser bis zur
Entkalkungsmarke  befüllen und
einsetzen
Fill water container with descaling
agent and lukewarm water up to the
 symbol and place in the appliance
Remplir le réservoir à eau avec le
détartrant et de l'eau tiède jusqu'au
repère  et le remettre
Riempire il serbatoio acqua di
decalcificante e acqua tiepida fino alla
tacca di decalcificazione  e inserirlo
ca. 11 Min.
approx. 11 min.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Miele-CM5500

Zoeken resetten

  • Mijn Mieke cm 5500 onderbreekt het koffie zetten. Bonen bijvullen terwijl hij vol ziet. Dan opvangbak reinigen terwijl het niet vol is…. Help!!!!! Gesteld op 29-6-2023 om 17:12

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele CM5500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele CM5500 in de taal/talen: Engels, Italiaans als bijlage per email.

De handleiding is 1,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Miele CM5500

Miele CM5500 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 80 pagina's

Miele CM5500 Snelstart handleiding - Nederlands - 2 pagina's

Miele CM5500 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 80 pagina's

Miele CM5500 Snelstart handleiding - Deutsch - 2 pagina's

Miele CM5500 Gebruiksaanwijzing - English - 80 pagina's

Miele CM5500 Gebruiksaanwijzing - Français - 80 pagina's

Miele CM5500 Snelstart handleiding - Français - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info