683624

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Lesen Sie die
Gebrauchsanweisung und beachten Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen.
Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le mode d'emploi et les instructions de
montage. Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez les consignes de sécurité
et mises en garde.
Deze verkorte gebruiksaanwijzing vervangt niet de uitgebreide gebruiksaanwijzing. Lees
de gebruiksaanwijzing en neem de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in acht.
CM5300, CM5400, CM5500
Kurzgebrauchsanweisung
Mode d'emploi abrégé
Verkorte gebruiksaanwijzing
M.-Nr. 10 825 040 / 00
de–fr–nl
Erste Inbetriebnahme / Première mise en service /
Ingebruikneming van het apparaat
1
2
3
4
Getränke zubereiten / Préparer des boissons / Dranken
bereiden
?
:Weitere Getränke:Ristretto / Kaffee
lang
/ Caffè Latte / Heiße Milch / Milch-
schaum
:Autres boissons:Ristretto / Café long /
Caffè latte / Lait chaud / Mousse de lait
:Meer dranken:Ristretto / Caffè lungo /
Caffè latte / Hete melk / Melkschuim
?
:Weitere Getränke:Ristretto / Kaffee
lang
/ Caffè Latte / Heiße Milch / Milch-
schaum
:Autres boissons:Ristretto / Café long /
Caffè latte / Lait chaud / Mousse de lait
:Meer dranken:Ristretto / Caffè lungo /
Caffè latte / Hete melk / Melkschuim
Gerät entkalken / Détartrage / Ontkalken
ca. 15 Min.
approx. 15 Min.
Gerät entkalken
OK
Détartrage
OK
Ontkalken
OK
Wassertank mit Entkalkungsmittel und
lauwarmem Wasser bis zur
Entkalkungsmarke  befüllen und
einsetzen
Remplir le réservoir à eau avec le
détartrant et de l'eau tiède jusqu'au
repère  et le remettre
Vul het waterreservoir met
ontkalkingsmiddel en lauw water tot
aan de ontkalkingsmarkering  en
plaats het reservoir in het apparaat
ca. 11 Min.
approx. 11 min.
Gerät entkalken / Détartrage / Ontkalken
Wassertank ausspülen und bis zur
Entkalkungsmarke  mit Frischwasser
füllen
Rincer le réservoir à eau et le remplir
d'eau fraîche jusqu'au repère 
Spoel het waterreservoir om en vul het
tot de ontkalkingsmarkering  met
vers water
ca. 2 Min.
approx. 2 min.
Abtropschale und Satzbehälter
einsetzen. Vorgang beendet
Mettre en place le bac d'égouttage
et le bac à marc. Opération
terminée
Plaats de opvangschaal en het
afvalbakje. Programma afgerond
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Miele CM5500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Miele CM5500 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Frans als bijlage per email.

De handleiding is 1,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Miele CM5500

Miele CM5500 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 80 pagina's

Miele CM5500 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 80 pagina's

Miele CM5500 Gebruiksaanwijzing - English - 80 pagina's

Miele CM5500 Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Miele CM5500 Gebruiksaanwijzing - Français - 80 pagina's

Miele CM5500 Snelstart handleiding - Italiano - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info