Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/68
Pagina verder
™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ
Ôχ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û·˜ Î·È Û·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÂÈÙ˘¯›·!
ªÂ ÙÔ ˘‰ÚÔÌ·ÛÛ¿˙ Ô‰ÈÒÓ MEDISANA FS 885 ·ÁÔÚ¿Û·Ù ¤Ó· ÔÈÔÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ÏÏËÏ˘ ¯Ú‹Û˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÁÈ· Ôχ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ
¢ÂÍ›· Û·˜. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÙ Ì ÙÔ ˘‰ÚÔÌ·ÛÛ¿˙ Ô‰ÈÒÓ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ Â›‰Ú·ÛË
Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÁÈ· Ôχ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Û·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÌÂ
ÚÔÛÔ¯‹ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·˜.
2.1
¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È Û˘Û΢·Û›·
∂ϤÁÍÙ ·Ú¯Èο ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜
και δεν παρουσιάζει καμία ζημιά.
Εάν έχετε
απορίες μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία και απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στο
τμήμα σέρβις. ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:
1 Λουτρό ποδιών FS 885 της MEDISANA 1 √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘
√È Û˘Û΢·Û›Â˜ Â›Ó·È Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÈ̘ ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘Î-ψıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ
ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ. ™·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ·ÔÛ‡ÚÂÙ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Û˘Û΢·Û›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ϤÔÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ηٿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·fi
ÙË Û˘Û΢·Û›· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ οÔÈ· ‚Ï¿‚Ë ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, Û·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ
·¢ı˘Óı›Ù ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔÓ ¤ÌÔÚfi Û·˜.
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ÒÛÙ ٷ Ï·ÛÙÈο Û˘Û΢·Û›·˜ Ó· ÌËÓ ÂÚȤÏıÔ˘Ó Û ·È‰Èο
¯¤ÚÈ·! À¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·ÛÊ˘Í›·˜!
2.2 ºÚÔÓÙ›‰· Ô‰ÈÒÓ Ì ÙÔ ˘‰ÚfiÏÔ˘ÙÚÔ FS 885
Δ· ÂÚÈÔÈË̤ӷ fi‰È· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ˆÚ·›·, ·ÏÏ¿ ηٿ ηÓfiÓ· Î·È ˘ÁÈ‹. ∞ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÌfiÏȘ Ï›Á·
ÏÂÙ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÚÈÔÈËı›Ù ٷ fi‰È· Û·˜ ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ Î·È
¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ ¯ˆÚ›˜ fiÓÔ˘˜. ∂Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ›ËÛ˘
Ô‰ÈÒÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ˘‰ÚfiÏÔ˘ÙÚÔ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘.
ΔȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ›ËÛË ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ ÙȘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ˘‰ÚfiÏÔ˘ÙÚÔ
FS 885
Ù˘ MEDISANA. ¶·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì·Û¿˙ Ô‰ÈÒÓ, Ì·Û¿˙ ˙ˆÓÒÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎÒÓ
Î·È ıÂÚ·›· Ì ıÂÚÌ‹
κόκκινο φως
·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας μασάζ
ενεργοποιούνται η ανάβλυση αέρα και η δόνηση. Ταυτόχρονα ενεργοποιείται πάντα η
λειτουργία κόκκινου φωτός. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ì ÙȘ ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜
ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ıÂÙÈο ÙÔ ÛÒÌ· Î·È Ë „˘¯‹, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· ÌÂÙ¿ ÙÔ
¯·Ï·Úfi Î·È Â˘ÂÚÁÂÙÈÎfi Ì·Û¿˙.
M·Û¿˙
Εξοπλισμένη με βεντούζες δόνησης
, ακροφύσια
, αποσπούμενα ρολό μασάζ
και με
μία κεντρική μονάδα ρολών
το λουτρό ποδιών FS 885 της MEDISANA προσφέρει μασάζ
ποδιών από την πατούσα μέχρι το πίσω μέρος. Πιέζοντας το πλήκτρο Start/Stop
ενεργοποιείτε
και απενεργοποιείται τη λειτουργία μασάζ (ανάβλυση αέρα/δόνηση και κόκκινο φως). ªÂ ÙÔ
Ì·Û¿˙ Ô‰ÈÔ‡ ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ì ·›Ì· Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÈÛÙÔ‡, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë
·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÊÏ‚ÒÓ Î·È ÏÂÌÊ·ÁÁ›ˆÓ. ΔÂÓو̤ÓÔÈ Ì‡Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó. √
ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙ· ·ÙÙ·Ú· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È.
£ÂÚ·›· Ì ıÂÚÌfiÙËÙ·
Î·È κόκκινο φως
·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·
Το λουτρό ποδιών FS 885 της MEDISANA ζεσταίνει ή κρατάει ζεστό το νερό της συσκευής
στη θερμοκρασία που επιλέγετε και φροντίζει ώστε κατά τη χρήση η θερμοκρασία να μην
μεταβληθεί. Με το πλήκτρο
ρυθμίστε την πιο ευχάριστη θερμοκρασία για σας.
Το κόκκινο φως
ενεργοποιείται και απενεργοποιείται μαζί με την ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της λειτουργίας μασάζ. Το κόκκινο φως βοηθά στη διέγερση της κυκλοφορίας
του αίματος. Η ακτινοβολία διαπερνά τις πατούσες των ποδιών και προκαλεί μια ευχάριστη
ζεστή αίσθηση.
GR
2 ÃÚ‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜
58
88378_FS885_West_Final_22082013.qxd:Fußsprudelbad 22.08.2013 17:14 Uhr Seite 58
64

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Met welke knop gaan de vier binnenste massagerollers en de twee oranje rollers bewegen Gesteld op 2-12-2015 om 17:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo ,

   Ook ik ben erg benieuwd naar hoe deze aangaan ik heb mezelf al suf gezocht naar hoe het werkt. Heeft u het antwoord al gevonden ondertussen ?
   Groetjes Geantwoord op 12-4-2017 om 11:38

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Medisana 88378 - FS 885 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Medisana 88378 - FS 885 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Svenska, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info