Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/68
Pagina verder
3.1 °¤ÌÈÛÌ· ÓÂÚÔ‡
¶ÚÔÙÔ‡ ÁÂÌ›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ì ÓÂÚfi, Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¢ı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂ
ËÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡, ‰ËÏ. Ô ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ
Ú›˙·! ªÔÚ›Ù ӷ ‚¿ÏÂÙ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË ÛÛÙËÓ Ú›˙·, ÌfiÏȘ Ë Û˘Û΢‹ ¤¯ÂÈ ÓÂÚfi Î·È Â›Ó·È
ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰›¯ˆ˜ Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚ·›. ªÔÚ›Ù ӷ ÁÂÌ›ÛÂÙ ÛÙÔ
˘‰ÚÔÌ·ÛÛ¿˙ MEDISANA FS 885 ̤¯ÚÈ Î·È 6 Ï›ÙÚ· ÓÂÚÔ‡. ΔÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ ÁÂÌ›ÛÌ·ÙÔ˜
ÂÓ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÏÔ˘ÙÚfi. ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Û·˜
ÎÚ‡Ô ‹ ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛıÂÙÈο ÏÔ˘ÙÚÔ‡.
ΠΡΟΣΟΧΗ
B‚·Èˆı›Ù ÙÈ Ë Û˘Û΢‹ ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙
π
Ô‰ÈÒÓ MEDISANA ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¿Óˆ ÛÂ
Ì›· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙË ÛÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÙÂ
ÚÔÛıÂÙÈο ÏÔ˘ÙÚÔ‡ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÊÚfi Î·È ¿Ï·Ù· ÏÔ˘ÙÚÔ‡.
3.2 ƒ‡ıÌÈÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Αφού συνδέσετε το ηλεκτρικό καλώδιο στην πρίζα πιέστε το πλήκτρο
, για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η οθόνη
θα δείξει την αρχική θερμοκρασία.
Αν πιέσετε πάλι το πλήκτρο
, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.
£ερμοκρασία
ΔÔ ˘‰ÚfiÏÔ˘ÙÚÔ FS 885 Ù˘ MEDISANA ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· ηÈÓÔÙfiÌÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. ∞˘Ù‹ Ë
Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ıÂÚÌ·›ÓÂÈ ‹ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ÓÂÚfi Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ηٿ ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής στην οθόνη
εμφανίζεται η αρχική θερμοκρασία. Με
κάθε πάτημα του πλήκτρου
αυξάνετε την επιλεγμένη θερμοκρασία κατά 3 ÆC μέχρι τους
39 ÆC. Από τους 39 ÆC έως τους 48 ÆC με κάθε πάτημα του πλήκτρου
η θερμοκρασία
αυξάνεται κατά 1 ÆC. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη
εμφανίζεται η
τρέχουσα θερμοκρασία.
Χρονοδιακόπτης
°ÂÓÈο ÁÈ· ¤Ó· ˘‰ÚfiÏÔ˘ÙÚÔ Ì ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·ı¤ÛÂÙ 20 ÏÂÙ¿ Î·È ÂÎÙÂÏ›ÙÂ
ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì›· ‹ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής από το πλήκτρο
η
συσκευή θα λειτουργήσει για 20 λεπτά. Πιέζοντας το πλήκτρο
μπορείτε με βήματα των
10 λεπτών να παρατείνετε τη λειτουργία για έως και 60 λεπτά. √̈˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÙÂ,
ÒÛÙ ÌÂÙ¿ ·fi οı ¯Ú‹ÛË Ó· ÎÚ˘ÒÓÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ Ë Û˘Û΢‹ ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÂÎ Ó¤Ô˘!
Λουτρό ανάβλυσης / Δόνηση / Κόκκινο φως
Επιπρόσθετα η συσκευή παρέχει τη λειτουργία ανάβλυσης αέρα/δόνησης/κόκκινου φωτός.
Πιέζοντας το πλήκτρο
ενεργοποιείτε τη λειτουργία και πιέζοντας πάλι το πλήκτρο
την
απενεργοποιείτε.
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏
∞Ó ·ÓÙȉڿÙ Ì ¢·ÈÛıËÛ›· ÛÙÔ ÓÂÚfi, ‹ ¤¯ÂÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·
·›Ì·ÙÔ˜, Ôȉ‹Ì·Ù·, ÊÏÂÁÌÔÓ¤˜, ÂÚÂıÈÛÌÔ‡˜ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ‹ ÏËÁ¤˜ ÛÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰·,
ı· Ú¤ÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ó· ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔÓ È·ÙÚfi Û·˜.
4 ¢È¿ÊÔÚ·
4.1 ∫·ı¿ÚÈÛÌ· Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
¶ÚÔÙÔ‡ ηı·Ú›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¢ı›Ù ·Ó Ë Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË Î·È
·Ó ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·. Αδειάστε το νερό από τη συσκευή μέσω
μιας από τις δύο πίσω άκρες και καθαρίστε τη συσκευή με ένα πανί αφού πρώτα
χαμηλώσει η θερμοκρασία της.
3 ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ / 4 ¢È¿ÊÔÚ·
GR
59
88378_FS885_West_Final_22082013.qxd:Fußsprudelbad 22.08.2013 17:14 Uhr Seite 59
65

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Met welke knop gaan de vier binnenste massagerollers en de twee oranje rollers bewegen Gesteld op 2-12-2015 om 17:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo ,

   Ook ik ben erg benieuwd naar hoe deze aangaan ik heb mezelf al suf gezocht naar hoe het werkt. Heeft u het antwoord al gevonden ondertussen ?
   Groetjes Geantwoord op 12-4-2017 om 11:38

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Medisana 88378 - FS 885 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Medisana 88378 - FS 885 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Svenska, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info