Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Symbols/Symboles/Symbole/Symboli/Symbolen/Símbolos/Símbolos/Symboler/Symboler/Symbolene/Symbolit/
Σύµλα/Semboller/
The followings show the symbols used for the tool. Be sure that you understand their meaning before use.
Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l’outil. Assurez-vous que vous en avez bien compris la signification avant d’utiliser l’outil.
Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer Bedeutung vertraut.
Per questo utensile vengono usati i simboli seguenti. Bisogna capire il loro significato prima di usare l’utensile.
Voor dit gereedschap worden de volgende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van deze symbolen begrijpt alvorens het
gereedschap te gebruiken.
A continuación se muestran los símbolos utilizados con esta herramienta. Asegúrese de que entiende su significado antes de usarla.
O seguinte mostra os símbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que compreende o seu significado antes da utilização.
Nedenstående symboler er anvendt i forbindelse med denne maskine. Vær sikker på, at De har forstået symbolernes betydning, før
maskinen anvendes.
Det följande visar de symboler som används för den här maskinen. Se noga till att du förstår deras innebörd innan maskinen används.
lgende viser de symblene som brukes for maskinen. Det er viktig å forstå betydningen av disse før maskinen tas i bruk.
Alla on esitetty koneessa käytetyt symbolit. Opettele näiden merkitys, ennen kuin käytät konetta.
Τα ακλυθα δείνυν τα σύµλα πυ ρησιµπιύνται για τ µηάνηµα. Βεαιωθείτε τι καταλααίνετε τη σηµασία τυς
πριν απ τη ρήση.
Aşağıdakiler makinanız için kullanılan sembolleri göstermektedir. Kullanmadan önce manalarını anladığınızdan emin olunuz.
GB Battery Charger
F Chargeur
D Ladegerät
I Carica batteria
NL Accuoplader
E Cargador de batería
P Carregador de bateria
DK Akku-ladeaggregat
S Batteriladdar
N Batterilader
SF Akkulataaja
GR Φρτιστής µπαταρίας
TR Pil şarj ciha
CH
Read instruction manual. Læs brugsanvisningen.
Lire le mode d’emploi. Läs bruksanvisningen.
Bitte Bedienungsanleitung lesen. Les bruksanvisingen.
Leggete il manuale di istruzioni. Katso käyttöohjeita.
Lees de gebruiksaanwijzing. ∆ιαάστε τις δηγίες ρήσης.
Lea el manual de instrucciones. El kitabını okuyun.
Leia o manual de instruções.
DOUBLE INSULATION DOBBELT ISOLERET
DOUBLE ISOLATION DUBBEL ISOLERING
DOPPELT SCHUTZISOLIERT DOBBEL ISOLERING
DOPPIO ISOLAMENTO KAKSINKERTAINEN ERISTYS
DUBBELE ISOLATIE ∆ΙΠΛΗ Μ%ΝΩΣΗ
DOBLE AISLAMIENTO ÇİFT YALITIMLI
DUPLO ISOLAMENTO
Indoor use only Kun til indendørs brug
A utiliser à l’intérieur Får endast användas inomhus
Nur für trockene Räume Må bare brukes innendørs
Da usare solo al coperto Saadaan käyttää ainoastaan sisätiloissa
Alleen voor gebruik binnenshuis Απκλειστική ρήση εντς κλειστών ώρων
Usar sólo en interiores Yalnız kapalı mekanlarda kullanım
Usar só em interiores
Ready to charge Klar til opladning
Prêt à recharger Färdig för laddning
Ladebereit Klar til lading
Pronto per la carica Valmis lataamaan
Gereed voor opladen Ετιµ για φρτιση
Preparación para la carga Şarja hazır
Usar só em interiores
Charging Under opladning
En charge Laddning
Akku wird geladen Lading
In carica Lataaminen
Bezig met opladen Φρτιση
Cargando Şarji ediyor
A carregar
DC1414
DC1804
電池充電器
符號
閱讀此使用說明手冊時會遇到下列符號。下列所述符號供工具使用。使用前,請務必認清其含意。
請閱讀使用說明書
雙重絕緣
只能在室內使用
已需充電
正在充電
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • hoe lang duurt het om de accu teladen
    lader slaat steeds uit na 5 min Gesteld op 18-11-2018 om 14:44

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
    • De zekering van Makita DC1414F is grijs zwart, als er draden doorheen lopen...is dat goed of is die gesprongen? Zit in stopcontact...er zat niets in...deed de stekkerdoos aan en tik hoorde ik, later bleek deze dus defect Geantwoord op 10-6-2020 om 14:58

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Makita DC1414 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Makita DC1414 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Türkiye, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 0,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info